SFKKIL008U Klinisk farmaci

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Clinical Pharmaci

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - valgfri

kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab - valgfri

MSc Programme in Pharmaceutical Sciences (English programme) - elective

MSc Programme in Medicinal Chemistry - elective

Kursusindhold
 • Introduktionsseminar 1 x 45 min

 

 • Kliniske forelæsninger 8 x (2 x 45 min) 
 • Introduktion til praktik ophold 1 x 50 min
 • 1 uges praktikophold
 • Evalueringsseminar (klinisk del) 4 x 50 min

 

 • Farmakoterapi forelæsninger 7 x (2 x 45 min)
 • Farmakoterapi - intro til projektarbejde 2 x 50 minutter
 • Evalueringsseminar (farmakoterapidel) 4 x 50 minutter
Målbeskrivelser

Formålet med studieenheden er at give de studerende indsigt i patienters sygdomssituation, så de kan vurdere den medicinske behandling og herudfra give faglig vejledning til patienten, lægen og andre, der er involveret i patientens medicinske behandling Studieenhedens formål er endvidere at give de studerende tilstrækkelig klinisk baggrund til at kunne fungere i medicinalindustrien inden for de farmaceutiske og kliniske områder, samt at samarbejde med læger og sygeplejersker i den primære og sekundære sundhedstjeneste.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • anvende fagene patologi, fysiologi, farmakologi og farmaci i forbindelse med den praktiske anvendelse af lægemidler i patientbehandlingen
 • beskrive sygdomme, deres medicinske behandling, pleje af patienter, brugen af laboratoriedata og på baggrund heraf evaluere den medicinske behandling

 

Færdigheder

 • deltage i beslutninger angående patienters lægemiddelterapi og vurdere administrationsform og dosisregime.
 • rådgive patienter og sundhedspersonale om optimal anvendelse af lægemidler
 • udføre en medicingennemgang og evaluere den medicinske behandling

 

Kompetencer

 • opnå indsigt og forståelse for samarbejdet mellem kliniske specialer (f.ex intensiv terapi og klinisk mikrobiologi) og samarbejdet mellem de forskellige sundhedsprofessioner
 • diskutere lægemidlers formuleringsmæssige egenskaber og  de fysiologiske forholds indflydelse på lægemiddelstoffets afgiftshastighed, absorption og effekt.
 • diskutere formuleringsprincippet for et lægemiddel i relation til lægemidlets kliniske anvendelse.
 • R. Walker & C. Edwards, Clinical Pharmacy and Therapeutics, 4rd ed. 2007, Churchill Livingstone, ISBN-13: 9780443102851
 • Behandlingsvejledninger fra IRF's og medicinske selskabers hjemmesider
 • Forelæsningsnoter: Lægges på kursushjemmesiden
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Lægemiddelformulering, farmakologi (almen og organrelateret), og farmakoterapi.
•Introduktionsseminar 1 x (2 x 50 min)
•Kliniske forelæsninger 8 x (2 x 45min) sammen med FFKKB9011 (Klinisk Praktik)
•1 uges praktikophold
•Evalueringsseminar (klinisk del) 4 x 50 min
•Farmakoterapi forelæsninger 7 x (2 x 45 min)
•Farmakoterapi - intro til projektarbejde 2 x 4 timer
•Evalueringsseminar (farmakoterapidel) 2x 50 minutter
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 82
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
For at opnå kursusattest skal den studerende:
- Udvise tilfredsstillende deltagelse ved seminaret.
- Udvise tilfredsstillende gennemført klinikophold (fremmøde hele ugen)
- Aflevere en tilfredsstillende individuel skriftlig rapport over klinikopholdet samt aflægge en individuel mundtlig fremlæggelse og diskussion af rapportens indhold.
- Aflevere en tilfredsstillende grupperapport over et udvalgt lægemiddel til en udvalgt patient samt aflægge en tilfredsstillende gruppevis mundtlig præsentation og efterfølgende diskussion af rapportens indhold.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset skal den studerende kunne:

Viden

 • anvende fagene patologi, fysiologi, farmakologi og farmaci i forbindelse med den praktiske anvendelse af lægemidler i patientbehandlingen
 • beskrive sygdomme, deres medicinske behandling, pleje af patienter, brugen af laboratoriedata og på baggrund heraf evaluere den medicinske behandling

 

Færdigheder

 • deltage i beslutninger angående patienters lægemiddelterapi og vurdere administrationsform og dosisregime.
 • rådgive patienter og sundhedspersonale om optimal anvendelse af lægemidler
 • udføre en medicingennemgang og evaluere den medicinske behandling

 

Kompetencer

 • opnå indsigt og forståelse for samarbejdet mellem kliniske specialer (f.ex intensiv terapi og klinisk mikrobiologi) og samarbejdet mellem de forskellige sundhedsprofessioner
 • diskutere lægemidlers formuleringsmæssige egenskaber og  de fysiologiske forholds indflydelse på lægemiddelstoffets afgiftshastighed, absorption og effekt.
 • diskutere formuleringsprincippet for et lægemiddel i relation til lægemidlets kliniske anvendelse.