SFAKB0021U Lægemiddelpolitik, -økonomi og -etik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Pharmaceutical Policy, Economics and Ethics

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab - obligatorisk

MSc Programme in Pharmaceutical Sciences (English programme) - elective

MSc Programme in Medicinal Chemistry - elective

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger inden for områderne lægemiddelpolitik, -økonomi og -etik med diskussion af de mange komplekse samfundsmæssige problemstillinger inden for lægemiddelområdet.
For at kunne dække kursets bredde indgår eksterne undervisere med specifikke faglige kompetencer samt aktører med særlige vinkler og interesser på lægemiddelområdet. Der arbejdes desuden i grupper med analyse af aktuelle cases og generelle lægemiddelproblemstillinger under anvendelse af begreber, teorier og redskaber fra de forskellige fagdiscipliner.

Forelæsninger og cases vil relatere sig til følgende temaer:

Lægemiddelpolitik/policy og aktøranalyse

 • Folkesundhed og det danske sundhedsvæsen: Struktur og lovgivning (Sundhedsloven, Lægemiddelloven og Apotekerloven)
 • Aktørerne på lægemiddelområdet: Fra lægemiddeludvikling til ’market access strategies’
 • Regulatory affairs: Lægemiddelgodkendelse, regulering og sikkerhed i lægemiddelforsyningskæden
 • Pharmacovigilance og kommunikation af lægemidlers effekt og risiko (risikokommunikation)
 • Rationel farmakoterapi (primær- versus sekundærsektoren), nationale kliniske guidelines og medicinsk teknologivurdering
 • Lægemiddelpolicy: Lægemiddelsystemer (pharmacovigilance, tilskudssystemet, rationel farmakoterapi, godkendelse mv.) forhandlet af aktører og interessenter på lægemiddelområdet ifm. konkrete cases.
  • Dokument- og argumentationsanalyse
    

Etik

 • Identifikation af etiske positioner under anvendelse af grundlæggende etiske begreber (f.eks. utilitarisme, deontologi, paternalisme, autonomi og retfærdighed) vedrørende cases inden for f.eks.
  • Lægemiddelforsøg: Etik i relation til mennesker og dyr
  • Teknologi og sundhedsdata
  • Lægemiddelgodkendelse, ibrugtagning og finansiering   
  • Forebyggelsesstrategier, forebyggende lægemidler, og ulighed i sundhed
  • Sundhedslovgivning og sundhedsvæsen: Etik og politiske ideologier
   • Analyse af etiske positioner i aktuelle cases på lægemiddelområdet

 

Sundheds- og lægemiddeløkonomi

 • Det perfekte marked og marked for sundhedsydelser
 • De grundlæggende økonomiske relationer i det danske sundhedsvæsen
 • Finansiering af sundhedsydelser og moral hazard  
 • Regulering af lægemiddelforbrug i Danmark, incitamenter og konkurrenceudsættelse
  • Lægemiddelprissætning og tilskudssystemer
  • Regulering og prioritering af dyr medicin i sekundærsektoren  
 • Sundhedsøkonomiske evalueringer af lægemidler (cost-effectiveness & cost-utility analyser):
  • Værdisætning, måling og vurdering af sundhedsydelser og deres effekt
  • Datagrundlag, valg af effektmål og metoder, herunder modellering
   • Kritisk læsning af publicerede lægemiddeløkonomiske evalueringer
   • Anvendelse af lægemiddeløkonomiske evalueringer som prioriteringsredskab

 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende kompetencer til at kunne forholde sig tværfagligt, kritisk og analytisk til håndtering af aktuelle problemstillinger inden for lægemiddelområdet.
Kurset skal give den studerende indsigt i og forståelse for

 • opbygningen og finansieringen af det danske sundhedsvæsen, lovgivning, lægemiddelsystemer samt aktørernes rolle. 
 • grundlæggende etiske positioner 
 • sundheds-/​​lægemiddeløkonomiske prioriteringer og analyser.

 

Samlet skal kurset gøre den studerende i stand til at kunne argumentere velbegrundet i aktuelle lægemiddelpolicy-sager (lægemiddelsystemer anvendt i aktuelle cases), at analysere de mange aktørers positioner, interesser og underliggende etiske og politiske positioner.
Derudover skal kurset give den studerende en grundlæggende indsigt i de særlige karakteristika, der kendetegner sundheds- og lægemiddeløkonomien, samt evne til kritisk læsning af lægemiddeløkonomiske evalueringer anvendt bl.a. som prioriteringsredskab i sundhedsvæsenet. 

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • klassificere og beskrive det danske sundhedsvæsen samt de overordnede principper i sundhedsloven
 • beskrive de overordnede lovgivningsmæssige og regulatoriske aspekter inden for lægemiddelområdet
 • skitsere
  • lægemidlers regulering, overvågning, finansiering, prissætning og distribution i det danske samfund
  • centrale sundhedsøkonomiske begreber til vurdering af prioriteringsmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet
  • Market acces: lægemiddelindustriens udfordringer og de centrale aktører


Færdigheder

 • Aktør og policy
  • identificere de forskellige aktørers ofte divergerende interesser i aktuelle cases inden for lægemiddelområdet samt vurdere aktørernes handlinger og udsagn på baggrund af en dokumentanalyse
  • anvende fagspecifikke begreber til at identificere lægemiddelpolicy, etiske og sundhedsøkonomiske aspekter vedrørende specifikke cases på lægemiddelområdet med viden inden for de forskellige lægemiddelsystemer og tilhørende lovgivning
 • Etik
  • identificere etiske problemstillinger i aktuelle cases på lægemiddelområdet, herunder uligheds- og forebyggelsesaspekter
  • gennemføre en velbegrundet etisk argumentation under anvendelse af etiske grundbegreber vedrørende lægemiddelrelaterede problematikker
 • Sundheds- og lægemiddeløkonomi
  • identificere og diskutere relevansen af en given sundhedsøkonomisk evaluering og det anvendte effektmål
  • vurdere og diskutere de valg, der foretages i sundhedsøkonomisk evalueringer, herunder valg af datamateriale herunder valg af datagrundlag, tidshorisont og perspektiv 
  • identifcere den anvendte model i konkrete sundhedsøkonomiske evalueringer

 

Kompetencer

 • diskutere og syntetisere aktuelle problemstillinger inden for lægemiddelområdet samlet set og ud fra såvel policy, økonomiske som etiske/ideologiske aspekter under anvendelse af fagspecifikke redskaber og begreber
 • foretage en kritisk vurdering og uddrage velafbalancerede konklusioner af publicerede sundheds- og lægemiddeløkonomiske evalueringer (f.eks. cost-effectiveness analyser).
 • bidrage til analyse og debat af komplekse lægemiddelrelaterede problemstillinger med inddragelse af viden om aktørerne, folkesundhedsproblematikker, det danske sundhedsvæsen, forebyggelse, etik, lægemiddelsystemer og -lovgivning, farmakologi, samt sundheds-/​​lægemiddeløkonomi.
 • Signild Vallgårda og Allan Krasnik (red): Sundhedsvæsen og sundhedspolitik, 2. Udgave, 1. oplag. Munksgaard, København 2010.

 • Kompendium til Lægemiddelpolitik, -etik og -økonomi-kurset (kan købes i bogladen)

 • Rapporter om etik og økonomi lægges på Absalon 

 • Henvisninger til hjemmesider med cases, lovstof mv. 

Kurset forudsætter færdigheder sv.t. en bachelor i farmaci herunder kursus i samfundsfarmaci eller tilsvarende indsigt i brugerperspektiv på medicin, grundlæggende viden om opgørelse af lægemiddelforbrug og lægemiddelsystemerne. Desuden forventes det, at den studerende har kompetencer svarende til gennemførelsen af kursus i videnskabsteori. Endelig forudsætter kurset kendskab til de mest almindelige sygdomme og disses farmakoterapi.
• 40 forelæsninger
• 12 diskussions-seminarer med ekstern aktør
• 30 lektioner med case-arbejde i grupper
• 7 plenum forelæsninger med diskussion af cases fra gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 32
 • Forberedelse
 • 85
 • Forelæsninger
 • 52
 • Teoretiske øvelser
 • 37
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
Seks timers skriftlig eksamen, der består af spørgsmål til en lægemiddelcase med fokus på fagområderne lægemiddelpolitik/​​policy, aktør og etik. Desuden vil prøven bestå af spørgsmål til en publiceret lægemiddeløkonomisk evaluering, sv.t. det lægemiddeløkonomiske fagområde.
Dokumenterne til lægemiddelcasen samt den lægemiddeløkonomisk evaluering udleveres 24 timer inden selve eksamenen via Absalon, mens den konkrete udformning af spørgsmålene udleveres ved den skriftlige prøve.
Bedømmelsen sker ud fra en helhedsvurdering af den studerendes besvarelse hvoraf de tre fagområder vægtes ligeligt.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
 • IO2 – den digitale pen
 • Panoramic Viewer
 • Paint
 • Lommeregner – Windows egen
 • R – Statistik program
 • ITX MC – multiple choice program
 • Adobe reader
 • MathType - formelprogram
 • USB adgang – til usb stik med noter m.m.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau (50 % tilfredsstillende besvarelse af spørgsmålene inden for hvert af de tre fagområder) kunne:

 

Viden

 • klassificere og beskrive det danske sundhedsvæsen samt de overordnede principper i sundhedsloven 
 • redegøre for lægemidlers regulering, overvågning, finansiering, prissætning og distribution i det danske samfund
 • beherske de centrale sundhedsøkonomiske begreber til vurdering af prioriteringsmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet
 • reflektere over lægemiddelindustriens udfordringer og de centrale aktører (Market Acces) 


Færdigheder

 • Aktør og policy
  • identificere de forskellige aktørers ofte divergerende interesser i aktuelle cases inden for lægemiddelområdet samt vurdere aktørernes handlinger og udsagn på baggrund af en dokumentanalyse
  • anvende fagspecifikke begreber til at identificere lægemiddelpolicy, etiske og sundhedsøkonomiske aspekter vedrørende specifikke cases på lægemiddelområdet med viden inden for de forskellige lægemiddelsystemer og tilhørende lovgivning
 • Etik
  • identificere etiske problemstillinger i aktuelle cases på lægemiddelområdet, herunder uligheds- og forebyggelsesaspekter
  • gennemføre en velbegrundet etisk argumentation under anvendelse af etiske grundbegreber vedrørende lægemiddelrelaterede problematikker
 • Sundheds- og lægemiddeløkonomi
  • identificere og diskutere relevansen af en given sundhedsøkonomisk evaluering og det anvendte effektmål
  • vurdere og diskutere de valg, der foretages i sundhedsøkonomisk evalueringer, herunder valg af datamateriale, tidshorisont og perspektiv 
  • identificere den anvendte model i konkrete sundhedsøkonomiske evalueringer

 

Kompetencer

 • diskutere og syntetisere aktuelle problemstillinger inden for lægemiddelområdet samlet set og ud fra såvel policy, økonomiske som etiske/ideologiske aspekter under anvendelse af fagspecifikke redskaber og begreber.