SFABIL106U Organisk kemi I - fysisk-kemiske egenskaber

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Organic Chemistry I - Physicochemical Proporties

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Kursusindhold

Ved forelæsningerne gennemgås fundamentale begreber i organisk kemi samt hvordan disse kan anvendes til at forudsige et molekyles stabilitet, reaktivitet, samt fysisk kemiske egenskaber. Alle begreber relateres i størst muligt omfang til aktive lægemiddelstoffer (API, Active Pharmaceutical Ingredients).

I klassetimerne arbejdes der med teoretiske opgaver til understøttelse af det forelæste teoretiske pensum.

Projektopgaven har til formål at give den studerende mulighed for at arbejde med hele pensummet på en gang, med fokus på at analysere og beskrive et valgfrit lægemiddel fra en organisk kemisk vinkel. De studerende arbejder i grupper og afleverer én fælles rapport. 

Under laboratorieøvelserne vil den studerende:

 • tilegne sig grundlæggende viden om at arbejde sikkert i et organisk kemisk laboratorium
 • udføre repræsentative forsøg som støtter op om pensum i organisk kemi I
 • indøve grundlæggende eksperimentelle færdigheder i organisk kemi
 • tilegne sig grundlæggende indsigt i fysisk-kemiske egenskaber af organiske forbindelser.
 • anvende grundlæggende analysemetoder i organisk kemi
 • anvende databaser til søgning af information (Databaserne Reaxys, Scifinder, PubMed, PubChem, pro.medicin.dk, Den europæiske farmakope, samt drugbank.ca anvendes til søgning af information.
 • finde og anvende henvisninger til primærlitteraturen samt brug af referencestyringsprogrammer
 • udføre god journalføring over eksperimentelt arbejde

 

De studerende arbejder i grupper. For hver af de praktiske øvelser udarbejdes der logbog og en afrapportering til aflevering/godkendelse.

Der er mødepligt til laboratorieøvelser og klassetimer. I tilfælde af sygdom kontaktes underviseren gennem kursushjemmesidens mailsystem.

Målbeskrivelser

Formål

Kurset har til formål at give den studerende en grundlæggende indsigt og forståelse for organisk kemi, herunder orbitaler, geometri, resonansformer, kemisk reaktivitet, syre-base egenskaber, elektrostatiske interaktioner, funktionelle grupper samt fysisk-kemiske egenskaber. Herudover betydningen af stereokemi, molekylære konformationer og deres betydning for biologisk aktivitet. Laboratorieøvelserne understøtter forståelsen af det teoretiske pensum.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive geometrier, resonansformer, grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika for organisk-kemisk molekyler og funktionelle grupper.
 • beskrive simple molekyler’s konformationer og deres relative energiniveauer

 

Færdigheder

 • analysere spektroskopiske data og derigennem identificere organisk-kemiske funktionelle grupper i multifunktionelt molekyle.
 • vurdere samspillet mellem de enkelte funktionelle grupper og derved bestemme fysisk-kemiske egenskaber af et multifunktionelt molekyle.
 • redegøre for hvordan et molekyle kan indgå i interaktion med andre molekyler.
 • arbejde sikkert og miljømæssigt korrekt i et organisk kemisk laboratorium.

 

Kompetencer

 • redegøre for hvordan ændring af en funktionel gruppe vil påvirke hele molekylets konformation, fysisk kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika.
 • diskutere hvordan et molekyle kan modificeres med henblik på at opnå nærmere definerede fysisk-kemiske egenskaber.

 

CITI certificering

Laboratorieøvelser samt projektopgave fordrer online informations- og litteratursøgning, brug af tekstbehandling, online grupperedigering, anvendelse af citeringsteknik og bibliografiværktøj. Herudover skal de studerende anvende IT til modellering og simulering ved laboratorieøvelserne og projektopgave og derved gøre sig erfaring med fordele og ulemper ved eksperimenter i den virtuelle vs. den fysiske verden. Online-Web-learning (OWL, del af lærebog) anvendes på supplerende vis til illustration af grundprincipper i alle dele af kurset. 

 • J. McMurry: Organic Chemistry with Biological Application. 3rd int. ed. Hybrid (with OWL), Brooks/Cole.
 • Supplerende noter/reviews/artikler samt elektroniske medier
 • Øvelsesvejledning for laboratorie del.
 • Power Point slides
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet på gymnasial kemi niveau B.
20 forelæsninger a' 45 min
24 klassetimer a' 45 min
32 timer praktiske laboratorieøvelser (gruppearbejde)
20 timer projektarbejde (gruppearbejde)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Forberedelse
 • 92
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 24
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 3
 • Øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
De studerende arbejder i grupper.

Aktiv deltagelse ved udførelse af eksperimentelle øvelser samt rapportskrivning.

Projektopgaven skal afleveres som en fælles rapport på 5-8 sider. Opgaveformulering samt retningslinjer for rapportens indhold og afleveringsfrist forefindes på kursushjemmesiden, som de studerende får adgang til ved kursets start.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • referere de grundlæggende regler om at arbejde sikkert i et organisk kemisk laboratorium
 • beskrive fysisk-kemiske egenskaber af organiske forbindelser.
 • beskrive geometrier, resonansformer, grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika for organisk-kemisk molekyler og funktionelle grupper.
 • Kunne beskrive simple molekyler’s konformationer og deres relative energiniveauer

 

Færdigheder

 • anvende grundlæggende eksperimentelle færdigheder i organisk kemi
 • beherske grundlæggende analysemetoder i organisk kemi
 • anvende databaser til søgning af information
 • anvende henvisninger til primærlitteraturen samt bruge referencestyringsprogrammer
 • beherske god journalføring over eksperimentelt arbejde
 • analysere spektroskopiske data og derigennem identificere organisk-kemiske molekyler og funktionelle grupper.
 • vurdere samspillet mellem de enkelte funktionelle grupper og derved bestemme fysisk-kemiske egenskaber af et multifunktionelt molekyle.
 • redegøre for hvordan et molekyle kan indgå i interaktion med andre molekyler.

 

Kompetencer

 • omsætte teoretisk viden om organisk kemi 1 til selvudførelse af repræsentative forsøg
 • redegøre for hvordan ændring af en funktionel gruppe vil påvirke hele molekylets konformation, fysisk kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika.

 

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamenssættet udgør 5-7 uafhængige opgaver, hvor fokus er lagt på forståelsesmæssige problemstillinger. Alle delspørgsmål vil være uafhængige.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
 • IO2 – den digitale pen
 • Panoramic Viewer
 • Paint
 • Lommeregner – Windows egen
 • ITX MC – multiple choice program
 • Adobe reader
 • USB adgang – til usb stik med noter m.m.

 

Det er tilladt at medbringe et USB stik med skriftligt materiale, lommeregner samt molekylebyggesæt ved denne eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • beskrive geometrier, resonansformer, grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber samt spektroskopiske karakteristika for organisk-kemiske molekyler og funktionelle grupper.
 • beskrive simple molekyler’s konformationer og deres relative energiniveauer

 

Færdigheder

 • analysere spektroskopiske data og derigennem identificere organisk-kemiske funktionelle grupper.
 • vurdere samspillet mellem de enkelte funktionelle grupper og derved bestemme fysisk-kemiske egenskaber af et multifunktionelt molekyle.
 • redegøre for hvordan et molekyle kan indgå i interaktion med andre molekyler.

 

Kompetencer

 • redegøre for hvordan ændring af en funktionel gruppe vil påvirke hele molekylets konformation, fysisk kemiske egenskab samt spektroskopiske karakteristika.
 • diskutere hvordan et molekyle kan interagere med et andet molekyle.