SFABIF117U Kemiske principper

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Chemical Principles

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Kursusindhold

I forelæsningerne gennemgås principperne om almen kemi, der er relevante for de farmaceutiske videnskaber. Der er fokus på kemisk ligevægt, herunder syre-baseligevægte i vandig opløsning, opløselighedsligevægte, redoxligevægte og kompleksligevægte. Kvantitative beregninger for de nævnte ligevægtstyper gennemgås. Deskriptiv kemi (stofkemi) illustreres med specifik henvisning til det periodiske system og med vægt på forholdet mellem elektronstruktur og periodiske egenskaber. Molekylær struktur og kemisk binding gennemgås. Der gives også en introduktion til radioaktivitet. Der lægges særlig vægt på d-blok grundstofferne, herunder deres elektroniske konfigurationer, redox-egenskaber og koordinationskemi.

Klassetimerne og øvelserne udvikler kvantitative beregninger, der er indført i forelæsningerne og illustrerer den deskriptive kemi. Øvelseskurset er baseret på vandige systemer med vægt på identitetsreaktionerne, som er beskrevet i Farmakopéer.

Projektet sigter mod at anvende den opnåede viden til at planlægge og udføre eksperimenter baseret omkring gruppeseparation og Farmakopé-identitetsreaktioner.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes det, at den studerende har tilegnet sig viden om de generelle kemiske principper, der er nødvendig for videre studier af de farmaceutiske videnskaber:

Viden

 • Kan forstå de grundlæggende kemiske principper og redegøre for de kemiske ligevægte.

 • Kan klassificere grundstoffernes kemi i forhold til det periodiske system baseret på en forståelse af atomstruktur og elektronisk konfiguration.

 • Kan gøre kort rede for radioaktivitet.

 

Færdigheder

 • Har udviklet færdigheder til beregninger af simple og koblede ligevægte, især involverende pH, opløselighed, kompleksdannelse og redoxprocesser.
 • Kan gøre rede for kemisk binding og molekylers 3-dimensionelle struktur.
 • Kan gøre rede for strukturen og elektroniske egenskaber af d-blok koordinationsforbindelser, især med hensyn til deres biologisk relevante egenskaber
 • Er i stand til at lave beregninger for bufferopløsninger, samt angive et stofs syre-base egenskaber i vandig opløsning ved en given pH.

 

Kompetencer

 • Har tilstrækkeligt kompetencer inden for praktisk uorganisk kemi til at kunne planlægge og udføre de identitetsreaktioner, der er beskrevet i Farmakopéer.
 • Har udviklet kompetencer til at dokumentere observationer i et laboratoriemiljø.
 • Kan reflektere over og tage ansvar for egen læring.
 • Atkins, Jones & Laverman, Chemical Principles (7 ed.)
 • Øvelsesvejledning 
 • Farmaceutisk Uorganisk Kemi
 • Ligevægtslære
20 forelæsninger á 45 min
10 klasselektioner á 45 min
8 øvelsesdage á 4 timer
Projekt: 4 øvelsesdage á 4 timer
3 timer til sikkerhedsundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 81
 • Forelæsninger
 • 23
 • Holdundervisning
 • 10
 • Projektarbejde
 • 16
 • Undervisningsforberedelse
 • 40
 • Øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
For at bestå kursusattest skal den studerende have udarbejdet og udført laboratorieøvelser og relaterede rapporter/​præsentationer samt en projektopgave på tilfredsstillende vis.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kursusatttest skal den studerende have:

Viden

 • som demonsterer, at den studerende kan gøre kort rede for grundlæggende kemiske principper

 

Færdigheder

 • til at udføre laboratorieøvelserne og aflevere tilfredsstillende relaterede rapporter hvori relevante korte kemiske redegørelser og beregninger er kort beskrevet

 

Kompetencer

 • til at planlægge, udføre og reflektere over udvalgte identitetsreaktioner, der er beskrevet i Farmakopéer og aflevere tilfredsstillende projektrapport hvori relevante kemiske redegørelser og beregninger er beskrevet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamensspørgsmålene er baseret på kvantitative beregninger og demonstrering af kemisk viden og færdigheder. Eksamenssættet består af et antal opgaver, hvor den indbyrdes vægtning af opgaver og delspørgsmål fremgår af det enkelte eksamenssæt.
Krav til indstilling til eksamen

Indstilling til eksamen kræver, at den studerende har opnået kursusattest i SFABIF117U - eksperimentelle øvelser. Hvis indstillingsgrundlaget ikke er opfyldt (opnået kursusattest) kan der udstedes en ny kursusattest såfremt kravet er opfyldt senest 10 dage før reeksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
 • IO2 – den digitale pen
 • Panoramic Viewer
 • Paint
 • Lommeregner – Windows egen
 • R – Statistik program
 • ITX MC – multiple choice program
 • Adobe reader
 • MathType - formel program
 • Maple
 • USB adgang – til usb stik med noter m.m.

 

Det er tilladt at medbringe bog og kompendium samt slides, noter og rapporter fra kurset. Dette kan medbringes på USB-stick.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige eksamen er grundlaget for et helhedsindtryk og en vurdering af om den studerende i sine besvarelser demonstrerer at have tilegnet sig tilstrækkelig viden og færdigheder om de grundlæggende kemiske principper.

En jævn bevarelse på delopgaverne vægtes positivt frem for store udsving i besvarelserne.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere en bred viden om farmaceutisk relevante stoffers kemi

 • demonstrere en udtømmende viden om de generelle kemiske principper og deres anvendelse inden for simple og koblede ligevægte, især involverende pH, opløselighed, kompleksdannelse og redoxprocesser.

 

Færdigheder

 • udføre komplekse kvantitative beregninger på alle de nævnte ligevægtstyper, herunder sammensatte ligevægte

 • beskrive og diskutere bindingstyper, elektron- og molecularstruktur

 • demonstrere en overbevisende sikker anvendelse af det periodiske system og grundstoffernes kemi baseret på en forståelse af atomstruktur og elektronkonfiguration

 • demonstrere overbevisende sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og formalisme (symboler, enheder etc.)

 

Kompetencer

 • beskrive og forklare reaktionerne i gruppeseparation og identifikation

 • diskutere regler og principper til de forskellige ligevægtstyper