SFABIF114U Farmaceutisk analytisk kemi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Pharmaceutical Analytical Chemistry

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Kursusindhold

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at vælge en egnet analysemetode til en given farmaceutisk problemstilling. Dernæst at udføre analysen i praksis under anvendelse af en egnet kalibreringsmetode, at validere metoden og justere forsøgsbetingelse. Ligeledes er det hensigten, at den studerende vil kunne foretage kritisk analyse af data under anvendelse af statistiske tests og endelig afrapportere resultaterne i et kort, klart og entydigt sprog.

Der gennemgås teoretiske principper, og praktisk anvendelse af chromatografiske (gaschromatografi, GC, væskechromatografi, LC) og elektroforetiske (kapillarelektroforese, CE) separations metoder samt atomspektroskopiske og massespektoskopiske (MS) detektionsmetoder samt koblingen af separations og detektionsmetoder (LC-UV, LC-fluorescens, LC-MS, GC-MS).

Der lægges vægt på forsøgsbetingelsernes indflydelse på resultaterne og validering af analysemetoderne.

Undervisningen tager udgangspunkt i analyseforskrifter fra gængse farmakopéer for lægemiddelstoffer, hjælpestoffer og færdige præparater og skal sætte den studerende i stand til selvstændigt at forberede og udføre analyserne i praksis, samt foretage dataanalyse og afrapportere resultatet.  

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder

 • redegøre for principperne i atomspektroskopiske og massespektrometriske detektionsmetoder

 • redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

Færdigheder

 • udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantiseringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • begrunde valg af statistisk test ved dataanalyse, udføre testen i Excel og fortolke resultatet

 • afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode

 • overføre kendskabet til analytiske metoder til valg af en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • selvstændigt vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

 • Daniel C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, 8th ed (2010), Freeman, New York.
 • Vejledninger til øvelserne findes i boghandlen.
 • Laboratory Notebook, School of Pharmaceutical Sciences
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende kurser: Kemiske principper, Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer, Farmaceutisk fysisk kemi I - thermodynamik og ligevægte, Farmaceutisk fysisk kemi II - kinetik og elektrokemi, Organisk kemi I - fysisk kemiske egenskaber og Organisk kemi II - syntese af lægemiddelstoffer.
Undervisningen består af 19 forelæsninger og 18 øvelsesgange af 4 timer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forelæsninger
 • 57
 • Laboratorie
 • 90
 • Projektarbejde
 • 40
 • I alt
 • 217
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kursusattest forudsætter godkendelse af øvelsesrapporter.
Alle rapporter skal være udarbejdet for at blive indstillet til bedømmelse.
Rapporterne afleveres løbende til bedømmelse og bedømmes af underviserne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder

 • redegøre for principperne i atomspektroskopiske og massespektrometriske detektionsmetoder

 • redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

Færdigheder

 • udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantiseringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • begrunde valg af statistisk test ved dataanalyse, udføre testen i Excel og fortolke resultatet

 • afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode

 • overføre kendskabet til analytiske metoder til valg af en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • selvstændigt vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Et eksamensæt består af et antal beregningsopgaver og multiple choice opgaver. Den indbyrdes vægtning af opgaverne fremgår af det enkelte eksamenssæt.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
 • IO2 – den digitale pen
 • Panoramic Viewer
 • Paint
 • Lommeregner – Windows egen
 • R – Statistik program
 • ITX MC – multiple choice program
 • Adobe reader
 • ChemDraw
 • USB adgang – til usb stik med noter m.m.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder

 • redegøre for principperne i atomspektroskopiske og massespektrometriske detektionsmetoder

 • redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

Færdigheder

 • udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantiseringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • begrunde valg af statistisk test ved dataanalyse, udføre testen i Excel og fortolke resultatet

 • afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode

 • overføre kendskabet til analytiske metoder til valg af en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • selvstændigt vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger