NPLB14003U AFLYST: Vildtbiologi og -forvaltning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELLED: Wildlife Biology and Management

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i Naturforvaltningslovens definition af vildt, dvs. alle fugle og pattedyr, jagtbare som fredede. Der fokuseres på de principper der er gældende for udnyttelsen af levende populationer og de usikkerheder der er knyttet til denne. Der indgår i den forbindelse en diskussion af modeller for ’Maximum Sustaiable Yield’ og forsigtighedsprincippets anvendelse inden for vildtforvaltningen. I forlængelse af denne overordnede behandling af emnet gennemgås principper for terrænanalyse og planlægning af vildforvaltningstiltag i kulturlandskabet. I forbindelse med sidstnævnte gennemføres der flere ekskursioner hvorunder betydningen af biologiske faktorer for forskellige vildtarter diskuteres.

Målbeskrivelser

Kursets målsætning er at give deltagerne en anvendelsesorienteret indføring i økologiske, økonomiske, lovgivningsmæssige, etiske og politiske faktorer af betydning for forvaltning af vildt.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå landskabsanvendelsens betydning for vildtet.

- Forstå de generelle principper inden for forvaltning af vildt.

- Kende til jagtformer og vildtopdræt.

- Kende til almindelige vildtsygdomme og zoonoser.

- Kende til vildtforvaltningens lovgivningsmæssige grundlag

Færdigheder:
- Analysere terræn og biotopkvalitet og på basis heraf at udarbejde en vildtplan.
- Vurdere det økologiske grundlag for potentielle vildtforvaltningstiltag.
- Identificere relevante støtteordninger og konsulentordninger i forhold til konkrete projekter.
- Effektivt formidle komplekse problemstillinger inden for vildtforvaltningen.

Kompetencer
- Skal kunne kritisk evaluere en natur- og vildtplan.
- Diskutere og bedømme konkrete og potentielle forvaltningstiltag ud fra en økologisk, politisk og etisk synsvinkel.

Der anvendes en kompendium som materiale og bogen Natur og Vildtpleje udlånes til de studerende under kurset.

Der forudsættes en grundlæggende viden om økologi.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske øvelser, kollokvier, ekskursioner og projektarbejde (med individuel opgave). Forelæsningerne gives bl.a. af forskellige gæsteforelæsere. De teoretiske øvelser og kollokvier vil bestå af gruppearbejde, hvor udleveret materiale diskuteres. Kursets eksamensprojekt vil kunne målrettes til enten: 1) en naturplan for en ejendom med særlig vægt på vildt og jagt interesser, 2) en formidlingsplan for en vildtrelateret problemstilling, hvor målgruppen kan være såvel jægere, organisationer eller borgere. eller 3) en litteratur udredning af en videnskabelig hypotese
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 49
 • Forelæsninger
 • 35
 • Kollokvier
 • 5
 • Projektarbejde
 • 70
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Skriftlig aflevering
Midtvejseksamen består i en 1 times skriftlig prøve. Sluteksamen består af bedømmelse af skriftlig opgave, udarbejdes i de sidste uger af kurset. De to prøver vægtes ligeligt i den samlede karakter.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i mindst halvdelen af ekskursionerne er en forudsætning for at gå til eksamen, da centrale færdigheder vedr. vildtplaner afrapporteres i denne forbindelse.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Reeksamen er aflevering af skriftlig opgave (slutrapport) samt mundtlig eksamen 25 min. uden forberedelse. Der gives en samlet karakter.

Såfremt forudsætningerne ikke er opfyldt for indstilling til eksamen, vil de kunne opfyldes i blok 5 efter nærmere aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af kursets målsætninger