NNEM16000U Modul 2: Idræt og sundhed

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modul 2: Sport, Exercise and Health

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Kursusindhold
 • Sundhedsbegreber
 • Idræt og fysisk aktivitet som et led i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Humanfysiologi
 • Træningsteori
 • Epidemiologiske undersøgelser om fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Interventionsstudier med idræt og fysisk aktivitet
 • Praktiske øvelser relateret til træning og sundhed
Målbeskrivelser

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 Viden:

 • generel viden om sundhedsbegreber med særligt henblik på idræt og fysisk aktivitet
 • grundlæggende viden om humanfysiologi
 • viden om kroppens tilpasning til forskellige former for idræt og træning samt den sundhedsmæssige betydning heraf
 • viden om principper for testning af fysisk kapacitet
 • viden om generel humanfysiologisk forskningsmetode til undersøgelse af sundhedsmæssige problemstillinger
 • specifik viden om centrale videnskabelige studier vedrørende fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse indenfor et selvvalgt område
   

Færdigheder:

 • at kunne anvende relevante informationssøgningssystemer, fx Pubmed
 • at kunne udarbejde en skriftlig fremstilling af en sundhedsrelateret problemstilling ud fra et humanfysiologisk perspektiv
   

 Kompetencer:

 • at kunne foretage en velorganiseret, velovervejet og balanceret undersøgelse af en relevant sundhedsmæssig problemstilling på baggrund af idrætsfaglig og humanfysiologisk viden
 • at kunne analysere, vurdere og diskutere udvalgte forskningsresultater og kildemateriale på området
 • at kunne vurdere evidensgraden af anvendte studier
 • at kunne vurdere mulige løsninger på sundhedsmæssige problemstillinger - relateret til fysisk inaktivitet - reflekterende og kritisk
 • at kunne indgå meningsfuldt i tværfagligt arbejde

oplyses på Absalon (kurset hjemmeside)

Forelæsninger, diskussionstimer og øvelser.
Der vil indgå engelsksproget litteratur
Pris for modul 2 (15 ECTS) er kr. 27.500,- , som betales forud pr. semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 367
 • Forelæsninger
 • 45
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Skriftligt oplæg/synopsis på max 6 normalsider (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.

Synopsen kan udarbejdes individuelt eller parvist - med individuel mundtlig eksamen.
Ved den mundtlige eksamen indleder den studerende med en 10 minutters fremlæggelse, der udspringer i synopsens centrale problemstilling. Dette efterfølges af spørgsmål og diskussion.
Den samlede eksamenstid er 30 minutter.
Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Synopsis kan genbruges ved reeksamen (ved manglende synopsis fra ordinær eksamen skal ny afleveres senest 2 uger før den mundtlige eksamen).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.