NNEM14016U Mad i samfundet: Kvalitet, sikkerhed og politik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Food in Society: Quality, Safety and Politics

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Kursusindhold

Kurset opbygges omkring en række forelæsninger indenfor fire temaer:

Fødevaresystemet som en analytisk ramme: Her er fokus på en præsentation af produktions- / forbrugssystemet som en analytisk ramme for arbejdet med fødevaresikkerhed og kvalitet. Herunder introduktion til centrale begreber og teorier, der kan anvendes til at forstå udviklingen i kvalitetsbegrebet. Særlig vægt tildeles præsentation af det brede kvalitetsbegreb, hvor kvalitet består af såvel materielle elementer, der er repræsenteret i selve produktet; og immaterielle elementer, der relateres til produktionsprocessen og dens konsekvenser for f.eks. miljøet.

Kvalitet og sikkerhed i en historisk kontekst: Her er fokus på den historiske udvikling af fødevareproduktionen, med særlig vægt på betydningen af den strukturelle og teknologiske udviklings konsekvenser for sikkerhed og kvalitet; samt udviklingen samspillet mellem sektoren og det omgivende samfund.

Aktørernes og deres interesser: Inden for dette tema sættes fokus på dels de enkelte aktører (primærproduktion industri og detailhandel over myndigheder til forbrugerne og deres organisationer), deres interesser og muligheder for at forfølge disse interesser. Dels på samspillet mellem disse forskellige interesser i den kamp, der udfoldes som har direkte eller indirekte konsekvenser for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Temaet vil endvidere berøre de væsentligste strukturer (f.eks. levevilkår, markedet eller lovgivning), som udgør rammebetingelserne for disse aktørers handlen.

Fødevarernes politik: Indenfor dette tema er fokus på fødevarepolitik og regulering på nationalt, EU og globalt plan.

Udover forelæsningerne udarbejder den studerende et projekt, der så vidt muligt tager udgangspunkt i problemstillinger, som relaterer sig til egen arbejdsplads; eller alternativt aktuelle fødevarepolitiske problemstillinger som eksempelvis GMO, functional foods, berigelse, økologisk produktion eller anvendelsen af pesticider.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en samfundsvidenskabeligt baseret forståelse af de dynamikker i fødevaresektoren, som har betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Herunder at introducere de aktører, strukturer og væsentligste begreber (såsom kvalitet, sikkerhed, magt og indflydelse, politisk forbrug mm.), der har betydning for dette. På denne baggrund er det dels målet at den studerende bliver i stand til at forstå og analysere samfundsvidenskabelige aspekter af fødevaresystemet og dels målet at den studerende får et grundlag for en nuanceret forståelse af de samfundsmæssige aspekter, der tematiseres i uddannelsens øvrige kurser.

Den studerende vil efter at have bestået dette kursus have følgende kvalifikationer

Viden
-kunne gøre rede for centrale teorier og begreber, der kan anvendes i en samfundsvidenskabelig analyse af fødevaresystemer
-have en indsigt i de væsentligste træk af den nationale og internationale fødevarepolitik.
-have et overblik over den historiske udvikling i opfattelserne af kvalitet og sikkerhed
-have indsigt i hvordan forskellige grupper af aktører domineres af forskellige opfattelser af kvalitet og sikkerhed.

Færdigheder:
-kunne anvende relevante samfundsvidenskabelige begreber og teorier til at analysere en konkret fødevarerelateret problemstilling i et jord-til-bord perspektiv.

Kompetencer
-være i stand til, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre, at foretage en problemanalyse af samfundsvidenskabelige aspekter af en fødevarerelateret problemstilling.
-på denne baggrund være i stand til at pege på samfundsmæssige forhold, det vil være væsentligt at indtænke i håndteringen af sådanne problemstillinger i forbindelse med hans/hendes beskæftigelse.

Undervisningsmaterialet består af et kompendie med en samling obligatoriske tekster. Hertil kan komme køb af en eller flere bøger.

5 dages forelæsninger samt et projektarbejde, der starter med en projektdag. Forelæsninger og projektdag foregår på Frederiksberg Campus. Udleverede tekster og evt købte bøger læses som forberedelse til forelæsningerne.
Kurset er et obligatorisk kursus på efteruddannelsen Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed. Kurset kan desuden følges som et enkeltstående kursus under Copenhagen Summer University. Kurset er målrettet studerende med en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, som ønsker indsigt i samfundsvidenskabelige aspekter af kvalitet og sikkerhed.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 40
 • Projektarbejde
 • 64
 • I alt
 • 165
Point
6 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige eksamen foregår som gruppeeksamen, hvor grupperne består af alle medlemmer af projektgrupperne. Den mundtlige eksamen er uden forberedelse og har en varighed af 20 minutter per studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Udarbejdelse og aflevering af projektrapport.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Noter og projektrapport må medbringes under eksaminationen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen. Den skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der fuldt ud tilfredsstiller de opstillede læringsmål (se 'målbeskrivelse' ovenfor)