NNEK15011U Kvalitative metoder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Fællestræk og forskelle indenfor kvalitative forskningsmetoder i idrætsforskningen. Herunder indblik i betydningen af og forbindelsen til overordnede videnskabsteoretiske paradigmer.

Tematiske præsentationer af og praktiske øvelser i

 • Kvalitative interviews
 • Kildekritik og visuel analyse
 • Observationsmetoder
 • Video observation
 • Narrative metoder
 • Praktikerforsknings metoder
 • Kvalitative indholds analyser

Fremlæggelser af studerendes projekter/øvelser fokuseret på en af den studerende formuleret problemstilling og fordybelse i en relevant udvalgt metode, herunder indsamling, analyse og fortolkning af empiri.

Målbeskrivelser

Viden 

 • Kendskab til kvalitative metoder og viden om og indblik i fællestræk og forskelle ved et kvalitative metoder
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag og reflektere over nøglebegreber indenfor den humanistiske idrætsforsknings metodelandskab

Færdigheder

 • Mestre forskellige kvalitative metoder, som det kvalitative interview, kildekritik og visuel analyse, observation, narrative metoder, praktikerforsknings metoder og videoobservation
 • Vurdere og være i stand til at forholde sig åbent og kritisk til forskellige teorier og metodernes anvendelse i forhold til skabelse og bearbejdning af empiri
 • Udvælge, fordybe sig i og forholde sig kritisk til hensigtsmæssigheden og brugen af en udvalgt metode i forhold til en relevant problemstilling og et selvstændigt formuleret projekt.

Kompetencer

 • Selvstændig at kunne igangsætte og gennemføre et mindre udviklingsprojekt med relevant problemstilling, hvor kvalitative metoder er relevant at anvende
 • Skabe empiri gennem forskellige kvalitative forskningstilgange

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende.
Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 76
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Teoretiske øvelser
 • 60
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig gruppeeksamen, som tager udgangspunkt i en 25-30 siders projektrapport (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag), der afleveres senest fredag kl. 12.00, i 8. blokuge.
Gruppeeksamen (3-5 studerende) 45 min inkl. votering.
Helhedsbedømmelse af skriftlig/mundtlig fremstilling.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav at alle obligatoriske øvelserrapporter som udarbejdes gennem kurset er godkendt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

projektrapport må medbringes - ingen yderligere hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen,
Aflevering af ny projektrapport (kan udarbejdes individuelt eller i mindre grupper, hvis der er under 3 tilmeldte).
Obligatoriske øvelserrapporter, som er godkendt til ordinær eksamen, kan genbruges.
Er indstillingskravet ikke opfyldt skal kurset følges igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.