NNEK15010U  Kvantitative metoder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Quantitative Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold
 • Videnskabsteoretiske præmisser for kvantitative analyser.
 • Fremgangsmåder ved kvantitative analyser i hhv. sociologisk og psykologisk kvantitativ idrætsforskning.
 • Kurset giver den studerende en indføring i hvad kvantitative metoder er - samt hvorfor og hvordan de anvendes. Kurset beskæftiger sig indgående med spørgeskemametoden. Der lægges vægt på metodologiske færdigheder såvel som praktiske færdigheder ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser. Videre undervises der i analyse af kvantitative data - både i form af beskrivende statistik og statistisk modellering.
 • I fællesskab gennemfører hele holdet en spørgeskemaundersøgelse af et fælles emne. De studerende arbejder i grupper, hvor der udvælges et specifikt forskningsspørgsmål og tilhørende hypoteser. Herefter konstrueres der spørgeskemaspørgsmål til det fælles spørgeskema, som kan undersøge forskningsspørgsmålene og teste hypoteserne. Videre skal forskningsspørgsmålene analyseres ved brug af de fælles indsamlede spørgeskemadata og der afleveres en eksamensopgave i form af en analyserapport, for hver gruppe. Det anbefales at være 2-3 studerende i hver gruppe.

  Tematiske præsentationer af og praktiske øvelser i:
 • Processen; fra forskningsspørgsmål til Hypotesedannelse til variable
 • Operationalisering af begreber
 • Spørgeskemakonstruktion
 • Spørgsmålskonstruktion
 • Validering
 • Piloting
 • Stikprøveteori og valg
 • Spørgeskema distribution og indsamling
 • Indtastning, kodning, testning og rensning af data
 • Deskriptive statistiske analyser
 • Bivariate analyser og hypotese (signifikans) tests
 • Multivariate analyser
 • Fortolkning af analyser

  Obligatorisk opgave:
  Midtvejs i kurset (før spørgeskemaer sendes ud) skal hver gruppe aflevere en skriftlig beskrivelse af og begrundelse for deres problemformulering, forskningsspørgsmål, hypoteser, variable og operationalisering af variable (de konkrete spørgeskemaspørgsmål).
Målbeskrivelser

Viden

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om kvantitative metoder, deres anvendelse og relevans i forhold til forskellige socialvidenskabelige problemstillinger og idrætslige kontekster.

Den studerende skal opnå indsigt i og kompetence til at udvælge, anvende og kritisk reflektere over kvantitative metoder inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.


Færdigheder

At kunne udføre en spørgeskemaundersøgelse

At kunne analysere spørgeskemadata af både parametrisk og non-parametrisk art ved hjælp af både univariate og multivariate statistiske analysemetoder.

Kompetencer

At kunne forstå og forholde sig kritisk til egen og andres kvantitative forskning.

At kunne relatere og anvende forskellige kvantitative målemetoder og analyseteknikker i forhold til praktisk relevante problemstillinger og idrætslige kontekster.

At have forståelse for og kendskab til de kvantitative metoders betydning indenfor idrætsforskningen og mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, workshops, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner.

De studerende modtager løbende feedback fra underviser og de andre studerende på holdet angående deres forskningsspørgsmål, hypoteser, spørgeskemaspørgsmål, stikprøvebeskrivelse og statistiske analyser.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende
Hjemmeopgave som udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering under kursets eksamensuge. Hjemmeopgaven udarbejdes af de studerende enkeltvis eller i grupper. Ved opgaver af en enkelt studerende afleveres max 15 sider (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Ved opgaver udført i grupper må der afleveres 5 sider ekstra per studerende udover 1.
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 56
 • Forberedelse
 • 220
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 412