NNEK15006U Rehabilitering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rehabilitation

Kursusindhold

Rehabilitering forstået som genoptræning efter overstået sygdom eller optræning af funktioner under igangværende, kronisk sygdom. Omfatter både ernæring og fysisk træning, samt psykologisk træning.

Målbeskrivelser

Kurset præsenterer sammenhænge mellem de forskellige komponenter i rehabilitering mhp at opnå et niveau, der er så tæt så muligt på patientens tidligere niveau før sygdom, eller som bedrer patientens muligheder for at klare så meget som muligt af tilværelsen selv.

 

Viden:

 • Beskrive de forandringer, der optræder i den humane fysiologi sammenlignet med raske og akut syge
 • Beskrive de enkelte organers omsætning af næringsstoffer under fysisk træning, specielt med hensyn til muskler
 • Nævne væsentlige træk i principperne bag fysisk træning og psykologisk (cognitiv) træning
 • Referere principper for lægelige og fysioterapeutiske, samt psykologiske behandlingsmetoder

 

Færdigheder:

 • Formidle de patofysiologiske fænomener og deres grundlag
 • Formidle behandlingsprincipperne
 • Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernærings- og træningsrelevante aspekter
 • Diskutere træningsprogrammets indflydelse på ernæringsbehov

 

Kompetencer:

 • Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
 • Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
  • planlægge ernæringsterapi
  • monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
  • tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen
 • Kunne planlægge et kombineret rehabiliteringsprogram (ernæring og træning) med hovedvægt på ernæringen

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Kompetencer indenfor områderne ernæringsfysiologi, sygdomslære og ernæringsterapi.
Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttende diskussion med underviser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 48
 • Forberedelse
 • 54
 • Forelæsninger
 • 18
 • Projektarbejde
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
48 timers individuel prøve med skriftlig aflevering. Ud fra udleveret, teoretisk case lægges et rehabiliteringsprogram omfattende ernæringsterapi og hovedprincipper bag træningsprogram.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én bedømmer.
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være 30 minutters mundtlig eksamination uden forberedelsestid.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser".