NNEK14012U Sundhedssociologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Health Sociology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Regeringens folkesundhedsprogram problematiserer befolkningens sundhedstilstand og ønsker at individet selv tager ansvar for sundhed og sygdom, det værende med hensyn til kost, motion, rygning eller alkohol.
Kurset vil, ud fra en sociologisk vinkel, give den studerende redskaber til kritisk at reflektere over sundhedspolitikkens betydning på individ- og samfundsniveau.
Kurset introducerer til sociologiske tænkere som Bourdieu, Beck og Foucault, samt anvender de sociologiske teorier i relation til temaer om sundhed/forebyggelse og sundhedsfremme, evidens, livsstil, risiko og idræt/sport.
Det er hensigten at inddrage forskningsartikler og derved opøve de studerende i kritisk artikellæsning. Kurset kræver derfor aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg og diskussion.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Har sundhedssociologisk viden om forebyggelse og sundhedsfremme, evidens, livsstil, risiko relateret til idræt/sport/fysisk aktivitet
 • Har viden om centrale sociologiske teorier knyttet til sundhedstemaet
 • Har viden om kvantitative og kvalitative metoders anvendelse indenfor sundhedssociologien

Færdigheder:

 • Kan anvende forskningsbaserede sundhedssociologiske metoder og teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere sundhedssociologiske problemstillinger
 • Kan læse og vurdere forskningslitteratur

Kompetence:

 • Kan analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser indenfor sundhedstemaet



   

Oplyses før kursusstart på Absalon

Forelæsninger, gruppeøvelser og studenterfremlæggelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 117
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Skriftlig og individuel centralstillet 5 dages hjemmeopgave.
Max 8 sider á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Tekst ud over det tilladte antal anslag vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres på Absalon mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 12.00.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.