NNEB16000U Grundkursus i menneskets ernæring

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Human Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring.

Kursusindhold

Kurset opbygges omkring en række forelæsninger og øvelser indenfor følgende emner:

 • Makronæringsstoffer: Protein, kulhydrat og fedt. Definitioner, klassifikationer, kemisk struktur, metabolisme samt fysiologiske funktion
 • Energiomsætning og kropssammensætning
 • Mikronæringsstoffer med fokus på systematisk gennemgang af udvalgte mineraler og vitaminer  vedr. definitioner, klassifikationer, kemisk struktur, kilder i kosten, absorption, metabolisme samt fysiologisk funktion

 

Under gennemgang af næringsstofferne berøres også næringsstofanbefalinger og kostråd, herunder ernæring til særlige befolkningsgrupper, fx børn og unge og udsatte grupper.

Forelæsninger og øvelser vedrørende energiomsætning, makronæringsstoffer og udvalget mikronæringsstoffer vil danne grundlag for, at de studerende opnår indsigt i principper og metodikker indenfor ernæringsvidenskab, herunder målemetoder i til bestemmelse/vurdering af ernæringsstatus og de afledte sundhedsmæssige betydninger.

Målbeskrivelser

Kurset henvender sig til 2. års fødevarebachelorer. Kurset er et grundkursus til forskningsområdet menneskets ernæring. Med dette kursus skal den studerende opnå en basisviden om ernæring med udgangspunkt i gennemgang af makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer. Det gennemgås under hvert emne desuden næringsstofanbefalinger og metoder til bestemmelse af ernæringsstatus.

Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forstå næringsstoffernes grundlæggende fysiologiske funktion, fordøjelse, absorption og metabolisme
 • Beskrive de grundlæggende principper for næringsstofanbefalinger og kostråd for det raske individ (barn som voksen) og til særlige befolkningsgrupper, for eksempel børn og unge og udsatte grupper
 • Forstå de grundlæggende principper for udvalgte målemetoder anvendt i ernæringsforskning
 • Anvende viden om næringsstoffer og human ernæring til at vurdere sundhedsaspekter af fødevarer og kost


Færdigheder:

 • Gennemføre et teoretisk funderet projektarbejde
 • Formidle den opnåede viden på en tilfredsstillende måde


Kompetencer:

 • Kunne anvende den basale viden om ernæring der er opnået på kurset til at sætte andre problemstillinger, særligt indenfor fødevarevidenskab,  i et ernæringsmæssigt perspektiv

Oplyses på Absalon inden kursusstart.

Kompetencer indenfor områderne biokemi og menneskets fysiologi anbefales.
Kurset vil indeholde en blanding af forelæsninger, øvelser, gruppearbejder, litteratursøgning og opgaveløsning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 27
 • Projektarbejde
 • 79
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Vejledning
 • 2
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Skriftlig multiple choice eksamination på 1/2 time uden hjælpemidler (vægtning 25%). Efterfulgt af 1,5 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler (vægtning 50%).

skriftlig aflevering består af en projektrapport, der indgår i den samlede karakter (vægtning 25%).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

1. del af skriftlig prøve: Skriftlig multiple choice på 1/2 time, uden hjælpemidler
2. del af skriftlig prøve: 1,5 timers skriftlig eksamen, med hjælpemidler.

Afholdes kurset på ITX må egen computer, tablet eller mobiltelefon ikke medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Forberedelsestid 20 minutter. Mundtlig eksaminering i det forberedte spørgsmål 15 minutter. Mundtlig eksaminering i et curriculumspørgsmål (uden forberedelse) 5 minutter.

En ikke afleveret/godkendt projektrapport skal afleveres og godkendes senest to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser".