NKEB16000U Naturressourcers kemi 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Natural Resource Chemistry 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kursets faglige indhold vil være centreret omkring grundlæggende organisk-kemiske begreber med fokus på emner af relevans for forståelse af organiske stoffers struktur og organiske stoffers reaktivitet.  Dette inkluderer organiske forbindelsers molekylstruktur, videregående orbitalbeskrivelse  af forbindelser og radikaler i organisk kemi, navngivning (systematisk og trivialnavne), polaritet og udvalgte kemiske reaktioner såsom addition, substitution og elimination. Der gives en gennemgang af de fysisk-kemiske egenskaber for funktionelle stofklasser (alkaner, cycloalkaner, alkener, alkyner, aromatiske og heteroaromatiske forbindelser, alkylhalider, alkoholer, ethere, thioler, sulfider, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estre og amider) mhp. at forstå deres rolle i vigtige molekyler såsom aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, og lipider, samt en introduktion til termodynamik for organiske forbindelser. Photokemiske reaktioner i opbygningen af biopolymere og nedbrydningen af biologisk aktive stoffer introduceres. Der gives en introduktion til beskrivelsen af reaktioner kinetik og termodynamik. Endvidere gennemgås den organiske kemi af udvalgte metaboliske pathways og der knyttes forbindelse til toksikologiske effekter. Halogener og deres polymerkemi introduceres. Stereokemi og-repræsentationer omfattende E/Z-, R/S- og D/L-nomenklatur, og Fisher-, Mills- og Haworth-projektioner vil blive gennemgået. Savbuk- og Newman-projektioner vil blive gennemgået mhp repræsentation af konformationsformer. Optisk aktivitet bliver introduceret. Kvalitative analytiske og spektroskopiske metoder til karakterisering af organisk molekylers struktur vil være en integreret del af undervisningen. Dette inkluderer kromatografiske metoder samt spektroskopiske metoder.

Målbeskrivelser

Undervisningen skal bibringe de studerende en forståelse af den organiske kemis grundlæggende rolle indenfor naturressourcer og udgør et fundament for videre studier indenfor området.

Viden:

Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne:

•redegøre for de under kurset gennemgåede stofklassers (såvel simple som polymere) opbygning, bindinger, reaktivitet og fysisk-kemiske egenskaber

•beskrive simple kemiske reaktionsmekanismer

•beskrive kinetikken af simple kemiske reaktioner

•redegøre for principper bag systematisk navngivning og tegning af strukturformler

•redegøre for grundlæggende principper for konstitutions-, konfigurations- og konformationsformler

•redegøre for chromatografiske og spektroskopiske teknikker og deres egnethed til identifikation af organiske forbindelser

•beskrive aminosyrers, peptiders, kulhydraters og lipiders opbygning og funktion

•beskrive vigtige organiske forurenende stoffers opbygning og  funktion

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:

•perspektiverer struktur, binding og reaktivitet af såvel simple som sammensatte organiske stoffer

•benytte korrekt kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af simple kemiske reaktioner

•identificere organiske forbindelser entydigt vha. spektroskopiske metoder

•udføre simple organisk-kemiske eksperimenter, herunder kromatografiske analyser og spektroskopiske målinger

Kompetencer:

Den studerende skal efter kurset:

•være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer indenfor organisk kemi for at kunne opnå en dybdegående forståelse af naturressourcer og miljøkemi

•kunne relatere eksperimentelle observationer til teoretisk viden om organisk kemi, for dermed at drage relevante konklusioner vedrørende naturressourcer og miljøkemi

Grundbog i organisk kemi - se Absalon for mere information

Kursus i almen uorganisk kemi
forelæsninger, teoretike og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Lærebog

Øvelsesvejledning

Skriftlige noter

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen samme som ordinær eksamen.  Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til eksamen afholdes denne som en 30 min mundtlig eksamen (uden forberedelsestid)

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen