NIFM13007U Forarbejdningsprocesser

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Food Production Processes

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Kursusindhold

Produkt – Proces Interaktion: Samspillet mellem råvarer, produktionsprocesser og produktionsanlæg og den endelige kvalitet og sikkerhed behandles med hovedvægt på betydningen af procesparametrene, temperatur og tid for kvalitet og produktionstid. Indlæringen underbygges gennem konkrete cases og beregninger. Følgende emner gennemgås: Flow-sheet og massebalancer, identifikation af kritiske procestrin for produktkvaliteten, varmebehandlingsprocesser og deres effekt på den mikrobielle inaktivering og produktkvalitet, varmebehandling af flydende produkter, opvarmning og afkøling af faste produkter, køle- og fryseprocesser, processtyring og –kontrol, proceshygiejne og hygiejnisk design.

Produktudvikling og opskalering: Begrebet integreret produktudvikling og den nødvendige opskalering af processer fra laboratorium (forsøgskøkken) til industriel skala behandles ud fra konkrete eksempler.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende en sammenhængende og i vidt omfang kvantitativ forståelse af hvorledes råvarer, valg af processer og krav til slutprodukternes kvalitet (egenskaber) og sikkerhed vekselvirker. Samtidig skal de studerende blive i stand til at vurdere de væsentlige overvågningsparametre, der skal medvirke til sikring af kvalitet og sikkerhed. Disse områder skal kunne integreres i forbindelse med produkt-/​proces-udvikling.

Den studerende vil efter at have bestået dette modul have følgende kompetencer:

Viden
- udvise overblik over forskellige muligheder for at beregne fødevareproduktionsprocesser og disses betydning for produkternes kvalitet og sikkerhed, herunder betydningen af hygiejnisk design af procesudstyr.
- reflektere over valg mellem forskellige procestyper med henblik på at opnå skånsom processering.
- beskrive og udvise overblik over sammenhængen mellem valg af råvarekvalitet, processers tilrettelæggelse og slutproduktets kvalitet og sikkerhed.

Færdigheder
På basis af den opnåede viden og forståelse at kunne
- vælge og anvende forskellige værktøjer til at beskrive og vurdere forskellige kombinationer af råvarer og procesbetingelser.
- fastlægge kombinationer af opholdstid og temperatur som sikrer kvalitet og sikkerhed af produktet.

Kompetencer
Efter endt kursus vil den studerende være i stand til at
- foretage en problemanalyse af produktions- og processtrategier for at opnå høj kvalitet og stor sikkerhed af produkterne.
- pege på problematiske områder i forbindelse med hygiejnisk design af produktionslinjer
- udvælge væsentlige overvågningspunkter og -metoder i produktionen.

Forelæsninger på to faglige samlinger á hhv 2 og 3 dage. Forelæsninger finder sted på Frederiksberg Campus. Der forudsættes læsning af udleveret kompendium med tekster forud for forelæsningerne. Endvidere skal der udarbejdes et praktisk orienteret projekt indenfor kursets overordnede problemstilling, normalt i grupper på to.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 59
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 65
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • I alt
 • 165
Point
6 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Eksamenen består af en posterpræsentation og eksamination i pensum med udgangspunkt i rapporten fra projektopgaven. Ingen forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af rapport fra projektopgaven samt udarbejdelse af poster.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være 45 min. mundtlig eksamination i pensum, med 30 min. forberedelse.

Hvis den studerende ikke har afleveret projektopgaven og posteren, skal de afleveres senest to uger inden reeksamen. De skal godkendes inden reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Karakteren er baseret på en samlet vurdering af den mundtlige præstation.