NIFK14021U Forvaltningsret

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Administrative Law

Uddannelse

MSc Programme in Nature Management
MSc Programme in Agricultural Economics
MSc Programme in Landscape Architecture

Kursusindhold

Kurset henvender sig bredt til alle studieretningerne på Science og giver de studerende indsigt i juridisk metode herunder retskildebegrebet i forvaltningsretlig kontekst. På kurset indlæres de grundlæggende principper for og krav til myndighedernes forvaltning i dansk ret med henblik på at kunne arbejde enten i den offentlige forvaltning eller rådgive virksomheder og enkeltpersoner i deres samspil med myndigheder.

Kurset indfører de studerende i den retlige regulering af forholdet mellem borgere eller virksomheder og myndigheder, og på baggrund heraf gives de studerende indsigt i og forståelse for generel regelstyring, varetagelsen af behandlingen af konkrete sager, klagesystemet  og håndhævelse af trufne beslutninger..

Hovedvægten vil være på den danske generelle forvaltningsret, men praksis og eksempler fra konkrete særlovsområder med relation til uddannelserne på Science inddrages løbende. Der skabes rum for at de studerende kan udvikle den retlige forståelse af deres eget kompetencefelt, hvad enten det knytter sig til miljø, planlægning, skovbrug, fødevarer eller andet.

Målbeskrivelser

Kurset sigter mod at give de studerende et godt kendskab til de forvaltningsretlige regler og administrative problemer, der kan opstå i forbindelse med behandlingen af konkrete sager med særlig betydning for de områder, der dækkes af uddannelserne på Science.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

- kende grundelementerne i juridisk metode, herunder retskildebegrebet og til hvordan relevante forvaltningsretlige retskilder identificeres og anvendes.

- kende de retlige institutioner i dansk forvaltningsret og deres funktioner samt relationen til EU ret og international ret.

- kunne redegøre for de centrale statsretlige og forvaltningsretlige principper i forholdet mellem myndighed og borger og virksomheder herunder for hjemmelsspørgsmål, saglige og formelle krav til  sagsbehandlingen, aktindsigt og klagemuligheder.

Færdigheder:

- kunne identificere, analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger

- kunne anvende juridisk metode til at træffe beslutninger i forvaltningsretlige spørgsmål, herunder finde de relevante retskilder og inddrage afgørelser fra myndigheder, klageinstanser og domstolene.

- have forståelse for forvaltningsrettens tværgående betydning i forhold til særlovgivningen.

- være istand til at argumentere juridisk både skriftligt og mundtligt.

Kompetencer

- kunne varetage behandlingen af konkrete sager i overensstemmelse med forvaltningsrettens almindelige regler.

- kunne yde rådgivning i forbindelse med forvaltningsretlige spørgsmål.

- forøge forudsætningerne for at følge andre retsvidenskabeligt orienterede undervisningsforløb.

En overskuelig grundbog, der suppleres med en materialesamling der opbygges under kurset baseret på de studerendes øvrige studiefelter sat ind i en retlig ramme. Hertil relevante love og cases i form af domme og administrative afgørelser.

Basis kendskab til demokrati og samfundsvidenskab
Undervisningen vil bestå at forelæsninger, oplæg, øvelser og evt. en dagsekskursion "Find forvaltningsretten i virkeligheden". Det tilstræbes at skabe et læringsmættet glædesfyldt arbejdsfællesskab, der tager hensyn til den enkelte studerendes læringsstil og -mål. Der forventes høj studenteraktivitet da undervisningen gennemføres med udgangspunkt i principperne om accellerated learning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Med udgangspunkt i fagets målbeskrivelse tages der ved den skriftlige eksamen stilling til en eller flere konkrete sager. Der vil navnlig blive lagt vægt på den studerendes overblik over forvaltningsretten, evnen til at identificere og analysere en juridisk problemstilling og til at anvende retskilder, juridisk metode og argumentation til løsning af opgaven.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 henvises til målbeskrivelsen