NIFB14009U Miljø- og planlovgivning - natur og vand

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Environmental & Planning Law - Nature & Water

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
MSc Programme in Nature Management

 

Kursusindhold

Kurset retter sig bredt mod studerende på Science mv., der har interesse for miljø- og naturforvaltning.

Kurset vil ud over en introduktion til grundlæggende juridisk metode omfatte love og regler vedrørende arealanvendelse og beskyttelse/benyttelse af miljøet i bred forstand - herunder natur, skove, landskab, kulturmiljø, bymiljø mv. - med et særligt fokus på vandmiljø. Kurset består af en fælles del med Miljø- og planlovgivning - natur og by (ca. 2/3) og en specialiseringsdel med særligt fokus på regulering vedrørende beskyttelse og benyttelse af vandressourcer og regulering af forurenende virksomhed, herunder om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kurset indledes med en introduktion til den juridiske verden, herunder om sammenhængen mellem Grundlovens beskyttelse af ejendomsretten og begrænsninger i ejerrådighed af privatretlig (bl.a. naboretten) og offentligretlig karakter. Herefter tages der udgangspunkt i temaer som nævnt ovenfor, hvor den relevante lovgivning vil blive introduceret og efterfølgende eksemplificeret og bearbejdet gennem cases.

Der vil bl.a. blive arbejdet med, hvilke regler der gælder f.eks. ved planlægning af nye anlæg/projekter samt hvorledes forskellige forhold/miljøproblemer reguleres ved anvendelse af forskellige virkemidler, f. eks. påbuds- og indgrebsbeføjelser, tilladelseskrav, miljøkonsekvensvurderinger (VVM og SMV), forskellige planer, herunder Natura 2000-planer, vandplaner, kommune- og lokalplaner mv, samt naturforvaltning mv. Desuden vil tilsyn med og håndhævelse af lovgivningen blive inddraget.

Af relevant lovgivning kan nævnes planloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt anden relevant lovgivning. Relevant EU-lovgivning vil kort blive berørt, herunder EU's habitatdirektiv.

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at gøre de studerende i stand til at identificere og bedømme miljøretlige problemstillinger. Indsigt i miljø- og planlovgivningen samt i grundlæggende juridisk metode og begrebsanvendelse vil give de studerende et godt grundlag for efterfølgende at kunne varetage arbejdsopgaver, f.eks. som offentligt ansat, konsulent eller erhvervsudøver.

Efter at have gennemført kurset, forventes det, at den studerende kan:

Viden:
- udvise overblik over miljø- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende arealanvendelse, natur og vand
- redegøre for grundelementer inden for miljø- og planlovgivningen
- udvise overblik over myndighedsstruktur samt klagemuligheder inden for miljø- og planlovgivningen
- redegøre for grundtræk vedrørende juridisk metode, retskilder og grundlæggende retsprincipper

Færdigheder:
- identificere miljøretlige problemstillinger
- anvende juridisk metode til løsning af miljøretlige problemstillinger
- redegøre for relevante klagemuligheder
- bedømme betydningen af afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene

Kompetencer:
- diskutere og samarbejde om løsning af miljøretlige problemstillinger
- perspektivere og anvende juraen i forhold til forskellige områder af studie- og erhvervsmæssig relevans
- opnå forøgede forudsætninger for at følge andre retsvidenskabeligt orienterede kurser på Science og kurser på Juridisk Fakultet

Kursusmaterialet består både af sager fra det praktiske liv, cases og opgaver, lovgivning og litteratur. Lovgivningen tilgår vi via Schultz Lovportaler og litteraturen udgøres af undervisningsnoter, udvalgte bogkapitler mv. Der vil være nærmere oplysninger om materialet ved kursusstart.

Kurset baseres på introducerende forelæsninger, der suppleres af gennemgang og løsning af cases og opgaver. En typisk undervisningsgang vil starte med en indledende gennemgang af den relevante lovgivning og de særlige retlige problemer, der bl.a. knytter sig til samspillet mellem forskellige love. Herefter vil en case blive præsenteret og de studerende vil i grupper skulle identificere, håndtere og løse de retlige problemer sagen rejser. Herefter afsluttes der med en fælles gennemgang af casen og afrunding af dagens emne.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 64
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Ved den skriftlige eksamen vil der med udgangspunkt i en eller flere konkrete sager navnlig blive lagt vægt på den studerendes overblik over miljø- og planlovgivningen, evnen til at identificere og analysere en miljøretlig problemstilling og til at anvende retskilder, juridisk metode og argumentation til løsning af opgaven, se i øvrigt målbeskrivelsen.