NIFB13011U Makroøkonomi og konjunkturer

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Macro Economics and Business Cycles

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi

Kursusindhold

Kurset handler først og fremmest om årsager til og virkninger af makroøkonomiske konjunktursvingninger.

Kurset har to overordnede formål. Det ene er at sikre en forståelse af centrale makroøkonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger i en højtudviklet økonomi som f.eks. den danske. Det andet formål, som også samtidig er et middel til at opnå det første mål, er, at de studerende skal vedligeholde og videreudvikle deres evner til at arbejde problemorienteret i et gruppeprojekt. De studerende blev introduceret til dette i introduktionskurset på første studieår. Samtidig peger det frem mod bachelorprojektet på tredje studieår.

Der er mange forskellige elementer, der er vigtige for forståelsen af konjunktursvingninger, og nogle af disse vil udgøre kernen i det projekt, som der arbejdes med og som der forelæses i. Alt afhængig af projektets problemstilling vil elementerne f.eks. være:


 • Centralbankens troværdighed.

  Hvordan skaber centralbanken troværdighed om dens pengepolitik? Hvorfor fører finansministeren ikke pengepolitik, men overlader den i stedet til centralbanken? Hvad skal centralbanken lægge vægt på, når den fører pengepolitik? Inflation og/eller beskæftigelse?

 • Forventningsdannelse. Hvilken information anvender økonomiens aktører, når de danner forventninger om fremtidige variable? Tager aktørerne højde for viden om fremtiden eller skuer de kun bagud

 • Valutakursdannelse og spekulative angreb på en valuta.

  Afspejler valutakursen fundamentale økonomiske forhold? Hvilken rolle spiller et lands/centralbanks størrelse af valutareserver? Hvilken rolle spiller markedets forventninger? Er der forskel på muligheden for at føre økonomisk politik alt afhængig af, om der er faste eller flydende kurser?

 • Arbejdsmarkedet.

  Hvorfor opstår arbejdsløshed? Hvilken rolle spiller fagforeningerne? Er der tilfælde, hvor det kan være optimalt for virksomhederne at aflønne over værdien af marginalproduktet af arbejdskraft?

 • Phillips-kurven.

  Er der en systematisk sammenhæng mellem arbejdsløshed og inflation? Hvis der er, er det så noget, der kan udnyttes i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik?

 

Målbeskrivelser

Viden:

 • beskrive sammenhængen mellem centrale makroøkonomiske variable som BNP, forbrug, investeringer, priser, løn, rente og valutakurs på kort og mellemlangt sigt

 • beskrive centrale problemstillinger af betydning for den makroøkonomiske udvikling i en højtudviklet økonomi som f.eks. den danske på kort og mellemlangt sigt

 • identificere relevante økonomiske politikker med henblik på håndtering af disse problemstillinger

 • beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faser


Færdigheder:

Alt afhængig af projektets indhold, vil den studerende kunne:

 • analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt og betydningen af forventningsdannelsen for disse effekter.

 • analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt og betydningen af centralbankens troværdighed og uafhængighed for disse effekter.

 • analysere matematisk og grafisk forskellige modeller for spekulative angreb på en valuta

 • forklare resultaterne og relatere dem til de antagelser der ligger til grund for analysen

 • anvende principperne om opbygningen af en rapport  

 • håndtere litteraturhenvisninger korrekt.

 

Kompetencer:

 • diskutere de forudsætninger og antagelser der ligger til grund for de makroøkonomiske modeller, der er arbejdet med på kurset

 • reflektere over den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger

 • evaluere aktuelle økonomisk-politiske tiltag i Danmark og andre højtudviklede økonomier

 • igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en makroøkonomisk problemstilling.

 

 1. Det præcise undervisningsmateriale annonceres på Absalon ved kursets begyndelse. Der er ikke knyttet nogen gennemgående lærebog til kurset.
 2.  

Der kunne blive anvendt kapitler fra lærebøger som f.eks. Heijdra: Foundations of Modern Macroeconomics eller Birch Sørensen and Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics. Der kan også forekomme rapporter fra f.eks. De Økonomiske Råd (Vismandsrapporter) eller Danmarks Nationalbank. Desuden kan der være forskellige artikler fra akademiske tidsskrifter.

Det er absolut en forudsætning, at man har været igennem Samfundsøkonomi eller tilsvarende og Mikroøkonomi eller tilsvarende, da kurset bygger videre på disse to fag, og kombinerer mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Man skal desuden også have haft Matematik og databehandling eller tilsvarende.
Undervisningen består af fire dele:
1) Introducerende forelæsninger i begyndelsen af kurset, som bestemmes af
underviseren.
2) Studerendes problemorienterede og gruppebaserede projektarbejde.
3) Forelæsninger, som de studerende efterspørger på baggrund af deres projektarbejde.
4) Vejledning af grupperne.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 12
 • Forberedelse
 • 48
 • Forelæsninger
 • 24
 • Projektarbejde
 • 112
 • Seminar
 • 8
 • Vejledning
 • 2
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
Synopsis på maksimalt 5 sider inkl. figurer, men eksklusiv referencer. En side er en standardside med normal skriftstørrelse (11 eller 12) og normal margen. Vægt 80 %.

Refleksionsnotat på maksimalt 1 side. Her reflekteres over projektarbejdet, og hvad den studerende har lært. Afleveres sammen med synopsen. Vægt 20 %.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i afsluttende seminar og opponering.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis den studerende opfylder indstillingskravet er reeksamen den samme som den ordinære eksamen.


Hvis den studerende ikke opfylder indstillingskravet er reeksamen den samme som ved den ordinære eksamen plus en mundtlig eksamen i fuldt pensum dagen efter afleveringen af synopsen. Den mundtlige eksamen varer 20 - 30 minutter og er uden forberedelsestid.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen