NIFB13002U  Videnskabsteori for husdyrvidenskab

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Philosophy of Domestic Animal Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

De studerende præsenteres for husdyrfaglige problemstillinger anskuet i et videnskabsteoretisk og etisk perspektiv. De introduceres til videnskabelig tankegang og centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder til spørgsmålet om, hvordan videnskabelige resultater begrundes, forskellen mellem redelig og uredelig videnskab, forskellige slutningsformer, kausalitetsbegreber, værdiers rolle i videnskaben samt videnskabelig usikkerhed. Derudover introduceres de til velfærdsmæssige og etiske problemstillinger i tilknytning til forskellige former for hold og brug af dyr, fx adfærdsproblemer hos hunde, brug af dyr som sygdomsmodeller i medicinalindustrien, intensivt hold af produktionsdyr og af hold af vilde dyr i fangenskab. I relation til dyreetiske overvejelser inddrages dyreværnslovgivning og anden relevant lovgivning, hvor dette er relevant.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende viden om en række af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som husdyrvidenskabsuddannelsens fagområder rejser. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens samfundsmæssige roller og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som videnskaben rummer. Dermed får de studerende en basis for at forstå deres egen faglighed i et bredere perspektiv og bliver i stand til at kvalificere den samfundsmæssige diskussion om de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som deres fag rejser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:          

-        Beskrive centrale etiske og videnskabsteoretiske problemer og begreber

-        Beskrive centrale begreber om dyrevelfærd

-        Have kendskab til dyreværnslovgivning og anden relevant lovgivning

-        Beskrive centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer

-        Identificere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i husdyrfaglig sammenhæng

-        Beskrive normer for god videnskabelig praksis - med særlig fokus på husdyrvidenskabelige problemstillinger

Færdigheder:

-        Analysere spørgsmål i relation til hold og brug af dyr med inddragelse af viden om etik, videnskabsteori og lovgivning

-        Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til eget fag

Kompetencer:

-        Diskutere husdyrfaglige problemstillinger i et etisk og samfundsmæssigt perspektiv

-        Selvstændigt identificere, tilegne sig og kritisk forholde sig til den nødvendige videnskabelige information til afdækning af udvalgte husdyrfaglige problemstillinger

-        Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til husdyrvidenskabelig praksis

-        Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og i tale

Der vil blive orienteret om litteraturen på kurset

Kurset baseres på forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Ved forelæsningerne præsenteres relevante etiske og videnskabsteoretiske teorier og begreber i sammenhæng med husdyrfaglige problemstillinger. I øvelserne følges op på de temaer og problemstillinger der rejses ved forelæsningerne. Ved hjælp af cases, diskussioner og supplerende litteratur får de studerende mulighed for at reflektere over de videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, der relaterer sig til det husdyrvidenskabelige fagområde. I det selvstændige, gruppebaserede projektarbejde skal de studerende tage udgangspunkt i en konkret husdyrfaglig case og belyse den ud fra flere etiske perspektiver samt diskutere vidensgrundlaget.
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
20 min. mundtlig eksamen med udgangspunkt i spørgsmål relateret til læringsmål trukket af den studerende ved eksamensstart. 20 min. forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i gruppebaseret projektarbejde. Projektrapport afleveret og godkendt

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

(Projektrapport)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret den gruppebaserede projektrapport, skal der afleveres en individuel projektrapport senest to uger inden reeksamen. Projektrapporten skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Teoretiske øvelser
 • 9
 • Projektarbejde
 • 60
 • Vejledning
 • 4
 • Forberedelse
 • 106
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206