NIDK10011U  Idræt, individ og samfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport, the individual and society

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster i det moderne og postmoderne belyses via udvalgte temaer og begreber fra psykologiske, pædagogiske, sociologiske og kulturteoretiske tilgange.

Temaer kan for eksempel være identitet, læring, dannelse, krop, kommunikation, social ulighed, civilisation, politik og styring.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal have grundlæggende viden om temaer og begreber fra humanistisk-samfundsvidenskabelige teorier, der belyser samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige og kropskulturelle kontekster.

Færdigheder:
Den studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt.
Den studerende skal kunne udvælge relevante tekster og begreber fra pensum til at belyse givne idrætsrelevante problemstillinger samt kunne forholde sig krititsk til litteraturen og hvad den kan anvendes til.

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete idrætsrelevante cases med et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv.
Den studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som fx underviser, konsulent eller forsker.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner
Obligatorisk modul på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et centralt stillet spørgsmål, inkl. en idrætsrelevant case som skal undersøges med relevante teorier fra kurset. Max 10 sider á 2400 anslag (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven skrives individuelt.
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår obligatoriske opgaver på kurset, som skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
intern bedømmelse
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Indstillingskravet skal opfyldes inden reeksamen.
Godkendte elementer kan genbruges.
Ikke-godkendte elementer genafleveres og godkendes senest to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 100
 • Forberedelse
 • 200
 • Eksamen
 • 62
 • I alt
 • 412