NIDK10008U  Bevægelsespsykologi, sundhedspædagogik og praktikerforskning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Psychology of Movement, Health Education and Research into Practice

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Overordnede teoretiske fokuseringer:

 

 • Bevægelsespsykologi og fænomenologisk inspireret sundhedspædagogik. Aktuelle forskningstendenser.
 • Overordnede teoretiske tilgange til det helhedsorienterede og både vestligt og østligt inspirerede kropssyn og dets ophav og nybrud i forhold til den idrætslige praksis.
 • Praktikerforskning med et narrativt perspektiv.

 

Tematiske fokuseringer

 • Det bevægelsespædagogiske/sundhedspædagogiske felt: Kroppens betydning for personlig og social udvikling. Idrættens og bevægelsens potentialer til at kunne styrke livsglæde, kropskontakt, tillid, fællesskab og identitetsudvikling i forhold til fx børn, unge eller særlige målgrupper.
 • Det professionspersonlige felt: Kroppens sprog i professionel praksis. Om kontakt, nærvær lederskab og personlig kommunikation. Ny international ledelsesteori og professionsforskning med fokus på kunst, krop og mindfullness.
 • Det terapeutiske felt: Om krop og eksistens, bevægelsespsykologi, kropsterapi og danseterapi.

Kurset indholder desuden en samklang af bevægelse og teori.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal erhverve sig viden om

 • Overordnede teoretiske tilgange til det helhedsorienterede og både vestligt og østligt inspirerede kropssyn og dets ophav og nybrud i forhold til den idrætslige praksis.
 • En bevægelsespsykologisk og fænomenologisk inspireret sundhedspædagogisk tilgang til krop, bevægelse og idræt og åbent og kritisk kunne forhold sig til relevansen af at arbejde med et helhedsorienteret kropssyn i forhold til forskellige problemstillinger og mangfoldige idrætslige kontekster.
 • Især opnå viden om, hvordan der kan arbejdes med ovenstående i det bevægelsespædagogiske, professionspersonlige eller terapeutiske felt.


Færdigheder:
Den studerende vil opnå færdigheder i at kunne arbejde med en narrativ og praktikerfokuseret forskningstilgang, der tager udgangspunkt i empiri fra praksis og forholder sig til relevant teori og praksis inden for det fagets emneområde

Kompetencer:
Den studerende skal

Opnå kompetence til at arbejde med en bevægelsespsykologisk og sundhedspædagogisk og praktikerforskningsfokuseret tilgang til idræt og bevægelse.

Blive i stand til at undersøge potentialet i at arbejde med at helhedsorienteret kropssyn med fokus på personlig og social udvikling i mangfoldige idrætslige kontekster.

Udvikle kompetent kendskab til mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker, herunder indsigt i egne ressourcer og udviklingsmuligheder.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Forelæsninger, gruppearbejder, praksisøvelser, feltarbejde, studenterpræsentationer og diskussioner.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min uden forberedelse
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Opgaveoplæg udleveres ved studiestart og det skriftlige oplæg (max 8 sider, á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Tekst ud over det tilladte vil ikke blive bedømt) afleveres en uge inden eksamen, hvorefter der eksamineres i oplægget ved den mundtlige prøve (som er uden forberedelse), baseret på en praktikerorienteret narrativ forskningstilgang.
Der gives en samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

At den studerende har fået godkendt de obligatoriske studieopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Godkendte obligatoriske opgaver kan genbruges til reeksamen - ikke-godkendte opgaver skal genafleveres senest 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Kollokvier
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Forberedelse
 • 70
 • Projektarbejde
 • 72
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206