NIDB11014U Udvalgte målgrupper i idræt – idrætsspecialisering (PT-Målgruppe)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Specific Target Groups in Sport – Sport Specialization (PT-Målgruppe)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Kurset sigter imod at den studerende udvikler kompetencer til at udarbejde og afvikle meningsfulde trænings- og læringsforløb i specifikke idrætsdiscipliner og i forhold til udvalgte målgrupper (f.eks. handikappede, sindslidende, fængselsindsatte, sårbare børn, familier etc). Den studerende skal opnå praktisk pædagogisk formidlingskompetence med udvalgte målgrupper, udvikle tekniske og taktiske egenfærdigheder i relevante idrætsdiscipliner og bevægelsesformer samt opnå teoretisk indsigt indenfor de valgte specialiseringer. Derudover fokuseres der på professionspersonlig ledelseskompetence.

Kurset er strukturet således, at der er en gennemgående forelæsningsrække samt to tilhørende idrætspraksis undervisningsforløb i studieelementerne : ”Tilpasset idræt og bevægelse”, og ”Leg, kamp og dans”

Tilpasset idræt og bevægelse
Der er mange grupper med særskilte behov for idrætsudøvelse. Tilpasset Idræt og Bevægelse betyder i denne sammenhæng, at justere, modificere eller organisere opgaver og aktiviteter, så de møder den enkeltes behov og fører til det ønskede resultat. Der arbejdes bl.a med elementer fra klassiske boldspil (f.eks fodbold, basketball, volleyball) og andre aktiviteter, der har sin styrke ved at kunne favne udvalgte målgrupper. Målet med aktiviteterne er selv-aktualisering for den enkelte, at man opnår det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger, man har. Her tænkes i forhold til fitness, generelle bevægelsesfærdigheder og særlige idrætslige færdigheder. Blandt grupperne er for eksempel fængselsindsatte, patientgrupper og fysisk handikappede. De studerende skal bl.a. observere og foretage praktikbesøg i et af de pågældende miljøer. Målsætningen med modulet er, at give de studerende redskaber og indsigt i planlægning og udførelse af tilpasset idræt og bevægelse i de pågældende miljøer samt koble det til teoretisk fagstof.

Leg, dans og kamp - som udviklende potentiale
Leg, dans og kamp kan anvendes til at støtte identitets- og udviklingsprocesser hos både velfungerende og sårbare børn (f.eks. børn med diagnoser, socialt udsatte børn, børn fra andre kulturer) og til at skabe fællesskab og social læring i til tider komplekse familierelationer. Leg, dans og kamp fokuserer nemlig på glædesfyldte og udfordrende bevægelsesaktiviteter, som kan udøves på tværs af alder, kulturbaggrund og niveau. De studerende introduceres for en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter og teoretiske begreber i relation til leg, dans og kampkunst. Herunder grænser, kropskontakt, tillid og risikopædagogik. Dernæst indgår de under supervision i flere former for praktikforløb: en undervisningspraktik for sårbare børn i deres daglige miljø, samt en undervisnings praktik for familier. Her er formålet at udvikle de studerendes professionspersonlige ledelseskompetencer i samklang med praksiskundskaber, handlekompetencer og pædagogisk refleksivitet.

Målbeskrivelser

FÆRDIGHEDER:

 • Den studerende skal udvikle specifikke idrætspraksisfærdigheder samt færdigheder indenfor formidling som relaterer sig til et bestemt undervisningsmiljø.
   

VIDEN:

 • Kendskab til særlige fysiologiske, sociologiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger i forhold til bestemte idrætsspecialiseringer og udførelsen af idrætten i forhold til særlige målgrupper.
 • Opnå indsigt og kunne afvikle en praksis situation med en eksperimenterende tilgang enten i forhold til en specifik idræt eller en særlig målgruppe.

 

KOMPETENCER:

 • Den studerende skal udvikle evnen til at kunne koble og integrere den teoretiske baggrundsviden med en analytisk indsigt og omsætte denne i praksis - for eksempel i forbindelse med praktikophold.
 • Den studerende skal udvikle pædagogisk indsigt og opnå praktisk og refleksiv bevidsthed om professionspersonlig ledelseskompetence i relation til idrætspædagogisk arbejde med udvalgte grupper
 • Den studerende skal udvikle gode formidlingsevner samt kunne reflektere over formidling i relation til konteksten.
 • Den studerende skal kunne anvende aktiviteternes egenteori og relevant fagteoretisk stof i en analyse og perspektivering af aktiviteten og dens kontekst.
 • Den studerende skal udvikle evnen til at kunne koble idrætspraksis til en teoretisk kontekst og kunne diskutere problemstillinger, som kan opstå ved denne kobling.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Gennemgået 1. års moduler på Bacheloruddannelsen i Idræt
Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, gruppearbejde, praktik og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.
Modulet indgår i bachelor-gymnasiefagpakken i idræt, som giver faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende
Skriftlige individuel opgave udfra centralt stillet spørgsmål, som afleveres i slutningen af kurset. Opgaven hænger sammen med praksisundervisningen, praktikforløbene og teoretisk fagstof. I opgaven skal der inddrages pensum, data og erfaringsmateriale fra praktikophold.
Krav til indstilling til eksamen

Der gælder et krav om registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning og at obligatoriske del-opgaver (herunder undervisningspraktik) er godkendt. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med flere bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Manglende indstillingskrav (for lav tilstedeværelse eller manglende godkendelse af obligatoriske opgaver) skal indhentes/imødekommes senest to uger inden reeksamen ved

1) at genaflevere (og bestå) ikke godkendte opgaver og/eller 2) indhente forsømt tilstedeværelse ved at følge kurset på ny eller gennemføre undervisningspraktikopgaver (gruppe-opgaver kan her udføres individuelt, hvis nødvendigt). 

Er et indstillingskrav opfyldt kan dette ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.