NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for idræt (T-Metode)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Methods of Humanistic and Social Sciences (T-Metode)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt
Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Introduktion til hvordan man udvælger og afgrænser et undersøgelsesfelt, herunder hvordan man udvikler en problemformulering samt genererer, behandler, analyserer og diskuterer empiri under de forskellige præsenterede metoder og overordnede metodologiske tilgange. De studerende skal arbejde praktisk med de præsenterede metoder og forholde sig til valg af metode i forhold til en undersøgelses formål. Kurset indeholder øvelser i at arbejde med de præsenterede metoder og afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave. Øvelser og opgave kan evt. forbindes til et konkret projekt/opgave udenfor faget.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal erhverve sig grundlæggende viden om kvalitativ observation og interview samt kvantitative undersøgelser. Denne viden inkluderer indsigt i videnskabsteoretisk baggrund, teoretiske forudsætninger og teknikkerne som bruges i den givne metode. Der opnås indsigt i implikationer samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder. Der opnås viden om hvilke typer forskningsspørgsmål de forskellige metoder er anvendelige til at besvare.

Færdigheder:
Den studerende skal opøve færdigheder i praktisk generering, behandling og analyse af data indenfor hver metode. For de kvalitative metoder inkluderer dette blandt andet observation, og interview samt fænomenologisk og hermeneutisk analyse heraf. For de kvantitative metoder indeholder det stikprøveteori, spørgeskemateknik og basale bivariate statistiske analyser.

Den studerende skal opøve færdigheder i at vurdere etiske problemstillinger knyttet til anvendelsen af kvalitativ og kvantitativ metode.


Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at forholde sig kritisk til egen generering, bearbejdning og analyse af empiri .

Den studerende opnår kompetence i at generere, behandle, analysere og diskutere empiri ved at bruge udvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i relation til specifikke undersøgelsesfelter.
Den studerende opøver færdigheder i at kunne forstå, fortolke og forholde sig kritisk til egne og andres kvantitative og kvalitative undersøgelser.

 

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, praktiske øvelser, oplæg fra studerende og plenum diskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 43
 • Forberedelse
 • 75
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • I alt
 • 206
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Skriftlig hjemmeopgave max 10 sider (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) udarbejdes løbende gennem kurset i grupper af 2 og max 15 sider for grupper af 3, med fokus på selvvalgt emneområde og metode.
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

I løbet af kurset skal der afleveres en obligatorisk opgave (PP- præsentation) med brug af kvalitative interview og en opgave (PP-præsentation) med brug af kvantitativ metode. Godkendelse af disse er forudsætning for at gå til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Til reeksamen er det muligt efter aftale med modulansvarlige at skrive individuel opgave.

ift. indstillingskrav til eksamen kan obligatoriske opgaver der allerede er godkendt genbruges , mens ikke-godkendte opgaver skal (gen-)afleveres senest to uger før reeksamen og begge de obligatoriske opgaver skal være godkendt inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.