NIDB11009U  Ungdom og idræt - idrætsspecialisering (PT-Ung)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Youth in Sport – Sport Specialization (PT-Ung)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Overordnet set fokuserer ”Ungdom og Idræt” på generelle og specifikke forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at optimere læring/træning/idrætsdeltagelse og idrætsdannelse i gymnasieundervisning eller andre ungdomsuddannelser.

 

Ungdom og idræt med fokus på Idrætsundervisning af unge giver en introduktion til de tre færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter med fokus på ungdomskulturer. I en kobling mellem de praktisk/teoretiske kurser og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for en gymnasieklasse, hvor alle færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder.

Målbeskrivelser

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, sociologiske, didaktiske, pædagogiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement for unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsdiscipliner. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i forskellige ungdoms- trænings og uddannelsesmiljøer. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/​formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Opnå praktiske færdigheder indenfor den valgte specialisering - herunder kunne sammensætte trænings-/​undervisningsforløb i den givne disciplin med fokus på undervisning, træning og fysiske aktiviteter for udvalgte ungdomsmiljøer/grupper.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til træning og performance.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

læring i idrætspraksis og P/T 1-6 (de obligatoriske praktisk-teoretiske kurser på BA-idræt) eller tilsvarende kurser.
Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Den skriftlige aflevering er en synopsis udarbejdet i grupper (af 2 til 6 studerende) med aflevering i blokkens 8. uge. Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler og består af praksis/​gruppefremlæggelse af det i synopsis beskrevne forløb med varighed af ca 30 minutter, herefter er der ca 12 minutters individuel eksamination af hver studerende i gruppen. Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinskalaen. Hvis en studerende ikke har afleveret synopsis gives en samlet karakter på -3.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, kan man ikke gå til mundtlig prøve.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Er deltagelseskravet (aktiv deltagelse) ikke opfyldt skal kurset tages igen. Er indstillingskrav opfyldt kan det ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen. Synopsis kan ligeledes genbruges ved reeksamen - ved manglende aflevering af synopsis skal ny udarbejdes og afleveres senest 2 uger inden reeksamen 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Forberedelse
 • 42
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206