NIDB11002U Idrætspraksis og teori 5 (PT-5)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport Practice and Theory 5 (PT-5)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet: Atletik 2, Friluftsaktiviteter, Langdistancecrawl og vandpolo.

Atletik 2
Praktisk og teoretisk undervisning i atletikkens motorisk mest udfordrende discipliner med særlig fokus på hækkeløb, diskoskast, 3-spring og stangspring.

Friluftsaktiviteter
Praktisk og teoretisk undervisning i udvalgte friluftsaktiviteter med særligt fokus på orienteringsløb, kanosejlads, lejrliv og adgangsforhold. Færdigheder introduceres på brugerniveau, hvor der særligt fokuseres på faktorer, der har betydning for sikkerheden.

Langdistancecrawl og vandpolo
Der arbejdes med crawlteknik og planlægning af træning. Der vil bl.a. indgå observationsopgaver, videoanalyse samt svømmetekniske og fysiologiske målinger. Ydermere afvikles et eksemplificerende forløb i vandpolo.

Målbeskrivelser

ATLETIK 2

Viden :
 Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig viden om de udvalgte atletikdiscipliners teori, praksis og metode. 

Færdigheder :  Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig færdigheder af forevisningsmæssig værdi i de udvalgte discipliner samt lære at løse teoretiske og praktiske problemstillinger.
Den studerende skal lære at analysere en given målgruppe med henblik på at formidle den opnåede praktiske, teoretiske og metodiske viden på den mest hensigtsmæssige måde. 

Kompetencer : Den studerende skal i løbet af kurset lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.


FRILUFTSAKTIVITETER

Viden

Den studerende skal opnå basal teoretisk indsigt og viden om adgangsregler for ophold i dansk natur i offentligt og privat regi samt introducerende forhold omkring konflikter og naturforvaltning. Endvidere skal den studerende opnå viden om udvalgte friluftsaktiviteter, dvs. specielt kanosejlads/sikkerhed, orienteringsaktiviteter, lejrlivsaktiviteter og overnatning i det fri samt hypotermi (relevant beklædning), natur og kulturkendskab igennem cases i forbindelse med turforløb.

Færdigheder

Den studerende skal i gruppe og individuelt opnå erfaring og kunnen igennem formidling af en case i en udvalgt friluftsaktivitet - dels gennem et skriftligt didaktisk oplæg – dels gennem praktisk gennemførsel af undervisningen med medstuderende.

De studerende skal i makkerpar demonstrere kano padlefærdigheder (j-tag, cirkeltag, stoptag, træktag) samt gennemføre tømning af væltet kano samt kunne opsamle ’forulykkede’. Endvidere hvor begge er ’faldet i vandet’ kunne entrere tømt kano fra vandsiden. Endvidere skal der demonstreres brug af kort og kompas i orienterings aktiviteter samt færdigheder i forbindelse med lejrlivsaktiviteter (overnatningsformer, kosttilberedning, hygiejne, bålformer, mv.).

Kompetencer

Den studerende forventes efter modulet ’Friluftsaktiviteter’ at kunne demonstrere anvendelse af pædagogisk teori, faglig indsigt i forhold til de til kurset valgte temaer og færdighedsområder samt kompetence til at formidle friluftsaktiviteter praktisk og sikkert under hensyn til natur og målgruppen (primært gymnasieelever).


LANGDISTANCECRAWL OG VANDPOLO

Viden:
 Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig viden om crawl teknik; læringsstrategier og træningsplanlægning. Desuden skal den studerende tilegne sig basal viden om vandpolo regler, teknik og taktik. 

Færdigheder:  Den studerende skal definere personligt mål (teknisk og præstationsmål) og med rimelig succes kunne fremvise og evaluere resultat af processen i relation langdistancecrawl. Den studerende skal kunne indgå i et vandpoloforløb med forevisningsværdi.

Kompetencer: Den studerende skal i løbet af kurset lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Basal fysiologisk viden forudsættes.
Forelæsninger, gruppetimer, teoretiske og praktiske studieopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Ekskursioner
 • 40
 • E-læring
 • 20
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 26
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Atletik 2, Friluftsaktiviteter og Langdistancecrawl og vandpolo) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, som automatisk fremsendes, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.


Prøvens indhold:
* Atletik 2
Den studerende evalueres på baggrund af beherskelse af egenfærdigheder som fremvises i praktisk prøve (videoevalueringsoptagelse, hvor man bedømmes i en af de 4 gennemgåede discipliner)) og teoretisk indsigt (skriftlig prøve).
Hvis praktikfærdigheden i Atletik 1 er blevet bedømt på en disciplin fra f.eks disciplingruppen “Kast“ skal praktikfærdigheden på Atletik 2 bedømmes på en af de to øvrige disciplingrupper, dvs “løb“ eller “spring”.

* Friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter bedømmes på baggrund af deltagelse på de indledende undervisningsdage og afsluttende friluftstur samt godkendte praksisfærdigheder.
Gruppeopgave samt praktisk formidling af denne vægtes 70%
Praktiske færdigheder (herunder bl.a. grundlæggende orientering, paddelteknik og redningsøvelser i kano samt basalt lejrliv) og aktiv deltagelse vægtes 30%


* Langdistancecrawl og vandpolo
Der udarbejdes en studieopgave bestående af en træningsplan og en evaluering. Træningsplanen begrundes ud fra videoanalyse af egen færdighed samt relevant litteratur. Evaluering udarbejdes efter praksiseksamen i 1000 m crawl. Desuden udarbejdes en testrapport baseret på fysiologiske målinger samt en oplevelsesbeskrivelse af vandpoloforløbet. Endelig afvikles en praktisk eksamen i 1000 m crawl. Der gives én samlet karakter baseret på den samlede vurdering.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav at der er registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning ved hver enkelt studieelement (friluftliv, atletik og svømning). Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Et opfyldt krav om aktiv deltagelse kan ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen.


Er deltagelseskravet ikke opfyldt i et eller flere studieelementer, skal disse følges og bestås næste gang kurset udbydes.


Praktisk del af reeksamen gennemføres som til den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse