NIDB10012U Idrætspraksis og teori 4 (PT-4)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport Practice and Theory 4 (PT-4)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Dansens stilarter, fodbold og atletik 1.

Dansens stilarter:
Der arbejdes med praktisk og teoretisk fordybelse og formidlingsmæssig erfaring indenfor dansestilarter og genrer, fx rytmisk gymnastik, street dance, jazz og salsa. Der arbejdes også igennem soloarbejde med individuel udvikling af den enkeltes kropsbevidsthed og bevægelsesudtryk. Centralt er praktisk og teoretisk forståelse af feltets formidlingsmæssige begreber, Labans bevægelseslære, æstetiske læreprocesser, forskellige former for tekniktræning, forståelse for grundprincipper for sammenhænge mellem musik og bevægelse, viden om dansens udvikling og stilarter og personligt arbejde med bevægelsesudtryk.

Fodbold:
Praktisk og teoretisk undervisning i fodbold. Fokus på teknisk-taktiske færdigheder og deres etablering i en funktionel spilsammenhæng.

Atletik 1:
Praktisk og teoretisk undervisning i atletikkens spring- og kastediscipliner, med særlig fokus på højdespring, længdespring, kuglestød og spydkast.

Målbeskrivelser

ATLETIK 1

Viden :
 Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig viden om de udvalgte atletikdiscipliners teori, praksis og metode. 

Færdigheder :  Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig færdigheder af forevisningsmæssig værdi i de udvalgte discipliner samt lære at løse teoretiske og praktiske problemstillinger.
Den studerende skal lære at analysere en given målgruppe med henblik på at formidle den opnåede praktiske, teoretiske og metodiske viden på den mest hensigtsmæssige måde. 

Kompetencer : Den studerende skal i løbet af kurset lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

FODBOLD 1

Viden : Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig et teoretisk fundament til at kunne formidle de tekniske, taktiske og fysiske krav i fodboldspillet. 

Færdigheder :  Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig færdigheder af forevisningsmæssig værdi i fodboldspillets grundlæggende tekniske og taktiske facetter. De tekniske færdigheder skal kunne udføres i praksis og forklares teoretisk i forhold til idealsituationer og fejlrettelser.

Kompetencer : Den studerende skal i kurset opnå erfaring med at planlægge og udføre en fodboldspecifik opvarmning med fokus på udvalgt teknisk og/eller taktisk indhold. Desuden skal den studerende opnå en brugbar indsigt i fodboldspillets regler samt et kendskab til fodboldspillets teori og terminologi.

DANSENS STILARTER:

Viden:

Den studerende skal opnå  indsigt i feltets kunstnære begreber og viden om dansens udvikling og stilarter og for området særligt væsentlige formidlingsmæssige aspekter.

Færdigheder:
Den studerende skal igennem stilartsopgave og soloarbejde udvikle egen kropsbevidsthed,  et personligt bevægelsesudtryk, og et kulturbårent bevægelsesudtryk med særligt fokus på en kvalitativ nuancering af bevægelsens musikalitet.

Kompetencer:  
Den studerende skal opnå praktisk og teoretisk fordybelse og formidlingsmæssig kompetence indenfor udvalgte dansestilarter.

Den studerende skal kunne anvende Labans bevægelseslære og bevægelseslæsning som kompositorisk redskab. Den studerende skal også kunne reflektere og perspektivere praksis i relation til udvalgt teori.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • E-læring
 • 20
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 26
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Dansens stilarter, Fodbold og Atletik 1) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, der automatisk vil blive fremsendt, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Desuden gælder et krav om registreret aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning ved hvert enkelt studieelement. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Dansens stilarter:
Den studerende evalueres på baggrund af to praktisk-teoretiske studieopgaver afviklet i løbet af kurset: En stilarts-opgave og en soloopgave. Alle evalueringsdele skal bestås.

* Fodbold:
Den studerende evalueres på baggrund af undervisningsdeltagelse, beherskelse af beskrevne egenfærdigheder, som fremvises i praktisk prøve (vurdering af videooptagede egenfærdigheder) og teoretisk indsigt (skriftlig prøve).

* Atletik:
Den studerende evalueres på baggrund af beherskelse af egenfærdigheder som fremvises i praktisk prøve (videoevalueringsoptagelse, hvor man bedømmes i én af de 4 gennemgåede discipliner) og teoretisk indsigt (skriftlig prøve).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Et opfyldt krav om aktiv deltagelse kan ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen.


Er deltagelseskravet ikke opfyldt i et eller flere studieelementer skal disse følges og bestås næste gang kurset udbydes.

Evalueringselementer, der er godkendte og gyldige fra den ordinære eksamen gentages ikke, men indgår som beståede dele i reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.