NIDB10011U Læring i idrætspraksis (T-Læring)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Learning Processes in Sport and Exercise Practice (T-Læring)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Idrætsundervisningens formål og perspektiver med vægt på begreber som kropslighed, mening, motivation, identitet, kognition og kompetence ud fra en læringsteoretisk synsvinkel. Kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring relateret til didaktiske retninger som anvendes i idræt. Introduktion til praktikerforskning med henblik på analyse af lære- og undervisningsprocesser i et specifikt idrætsligt læringsmiljø.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende skal opnå kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring og deres videnskabsteoretiske udgangspunkt samt forskellige krops- og læringssyns betydning for undervisning i idræt.
 • Den studerende skal opnå forståelse for kropslighedens dimensioner og den idrætslige iscenesættelses betydning for deltagernes læringsmuligheder.

 

Færdigheder:

 • Den studerende skal kunne udforme en synopsis med en klar problemstilling.
 • Den studerende skal kunne anvende metoder, der er relevante i relation til forskning i idrætspraksis.
 • Den studerende skal selvstændigt kunne analysere praksiserfaringer i forbindelse med egne og medstuderendes læreprocesser.

 

Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne anvende pædagogisk-didaktiske og psykologiske teorier i analyse af en aktuel problemstilling fra idrætspraksis.
 • I refleksioner over lære- og undervisningsprocesser skal den studerende kunne inddrage specifikke oplevelser, erfaringer, handlinger og interaktioner.
 • Den studerende skal kunne begrunde og dybdegående reflektere over metodiske processer og kvaliteter ved egen undersøgelse af selvvalgt problemstilling.

Kursuslitteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

 

 

Forelæsninger og gruppetimer inkl. studenteroplæg og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 64
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 14
 • Kollokvier
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min (inkl. votering)
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Den mundtlige eksamen foregår i par og er uden forberedelse (synopsis må medbringes). Der kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, gives mulighed for at gå op alene, men ikke i grupper af 3. Bedømmelsen er individuel.
Der eksamineres på basis af en synopsis på max. 5 normalsider (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) med selvvalgt og godkendt problemstilling og inddragelse af analyser og erfaringer fra undersøgelser af egne og medstuderendes læreprocesser i blok 1.4.'s idrætspraktiske studieelementer. Individuel logbog over oplevelser i praktiske studieelementer skal vedlægges som bilag.

Synopsen skrives i par. Synopsis kan dog skrives individuelt eller i gruppe af tre, hvis der er ulige antal studerende på et hold eller andre særlige forhold gør sig gældende. Hvis man skriver tre sammen øges sidetallet til 7,5 normalsider og man skal gå op til mundtlig eksamen enkeltvis.
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Studerende med sidefag i idræt kan i deres synopsis tage udgangspunkt i analyser og erfaringer fra tidligere praktisk-teoretiske undervisningsforløb på bacheloruddannelsen eller i observationer af andre læringssituationer i idræt.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning at den studerende har fået godkendt de 3 obligatoriske øvelser, der indgår i kurset.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

alle hjælpemidler tilladt i udarbejdelse af synopsis - til mundtlig eksamen er det kun tilladt at medbringe synopsis

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Den studerende kan vælge at genaflevere egen synopsis fra ordinær eksamen eller skrive en ny enten alene eller sammen med en medstuderende.

Indstillingskravet kan opfyldes inden reeksamen: Godkendte elementer fra ordinær (tidligere) eksamen kan genbruges - ikke godkendte elementer skal genafleveres/godkendes senest to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.