NIDB10009U Projektstyring og projektledelse (projstyr)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Project Management (projstyr)

Kursusindhold

Projektteoriens basale værktøjer gennemgås og trænes

 • Målformulering
 • Interessentanalyse
 • Milepælsplan
 • Estimering
 • Risikoanalyse
 • Projektorganisering

  Projektværktøjerne belyses dels gennem etablering af egne (teoretiske) projekter og dels via inddragelse af gennemførte projekter i offentlig og privat regi. Der arbejdes med aktuelle cases, som kan belyse projektarbejdets generelle vilkår.
Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal dels opnå teoretisk viden om projektarbejde og dels opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Færdigheder:

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheder og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case
 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i sit fremtidige studieforløb og i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Forelæsninger og gruppearbejde (træning af værktøjer).
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 62
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, 3 dage
Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis på maks. 10 sider (á 2400 anslag, ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) udarbejdet i grupper af 4 – 6 studerende (ingen hjælpemidler ud over synopsis).
På baggrund af centralt stillet problemformulering udarbejdes synopsis som 3 dages hjemmeopgave, der udleveres på Absalon kl. 9.00, mandag i ugen inden eksamensugen. Når synopsis afleveres, onsdag kl. 14.00 i ugen inden eksamensugen, udtrækkes et projektstyringsværktøj, som den studerende ved den mundtlige eksamen skal anvende i relation til synopsen.
Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes ligeligt i den samlede bedømmelse. Der gives en samlet karakter for præstationen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis må medbringes til mundtlig eksamen - derudover ingen hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Mulighed for individuel synopsis.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.