NIDB10006U  Idrætspraksis og teori 2 (PT-2)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport Practice and Theory 2 (PT-2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Redskabsgymnastik, Volleyball og Håndbold.
Redskabsgymnastik:
 På baggrund af de faglige forudsætninger fra Kropsbasis i blok 1 tages udgangspunkt i redskabsgymnastikkens grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger med særligt fokus på den variation af bevægelser og de differentieringsmuligheder som redskaberne giver mulighed for. Der arbejdes med såvel bevægelsesmæssig egenfærdighed som teoretisk viden.
Volleyball:
På baggrund af de faglige forudsætninger fra boldbasis i blok 1 tages udgangspunkt i volleyballspillets grundlæggende tekniske og taktiske elementer, samt spillets udvikling i forhold til forskellige målgrupper.
Undervisningen vil fokusere på volleyballspillets teori og terminologi og på tekniske og taktiske praksisfærdigheder og deres etablering i en funktionel spilsituation. Desuden vil der blive fokuseret på tilpasningen af volleyballspillets regler til forskellige niveauer.
Håndbold:
På baggrund af de faglige forudsætninger fra Boldbasis i blok 1 tages udgangspunkt i håndboldspillets grundlæggende tekniske og taktiske elementer.
Undervisningen vil fokusere på håndboldspillets teori og terminologi og på tekniske og taktiske praksisfærdigheder og deres etablering i en social og funktionel spilsituation.

Målbeskrivelser

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer i de enkelte fagelementer:

Redskabsgymnastik:
Færdigheder:

 • kunne udføre en velfungerende modtagning i modulets øvelser
 • kunne beherske de grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i praksis
 • kunne udføre de praktiske færdigheder velkontrolleret og teknisk korrekt

 Viden:

 • have viden om de grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i redskabsgymnastik samt deres funktionelle betydning
 • have viden om hvordan man via sit valg af redskabsbrug generelt kan justere sværhedsgraden i redskabsgymnastik
 • have forståelse for betydningen af bevægelighedstræning i redskabsgymnastik og andre idrætsgrene samt have viden om de generelle principper for træningen

 Kompetencer:

 • kunne analysere sig frem til en hensigtsmæssig modtagning i en given øvelse
 • kunne arbejde kreativt med en bred, varieret og legende indgangsvinkel til redskabsgymnastikkens indholdsområder
 • kunne anvende de grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i redskabsgymnastik analytisk og varieret
 • kunne beskrive, analysere og diskutere øvelserne teknisk og metodisk med henblik på at stimulere bevægelseslæring.

Volleyball:
Færdigheder:

 • Individuelt: fingerslag og hævning, baggerslag og servemodtagning, smash fra position 4, 3 og 2, singleblokade på position 4, 3 og 2, dobbeltblokade på position 4 og 2, underhåndsserv og/eller overhåndsserv
 • Holdspil:Spilsystemer: 6-6 (betonsystem), fremløbssystem med henholdsvis 6 hævere (fremløb H1) og 2 hævere (fremløb H1, H6, H5)
 • Servemodtagningsorganisation: W-opstilling (5 spillere) og halvmåne (3 spillere)
 • Forsvarssystemer: 3-2-1 og 3-1-2
 • designe, beskrive, udføre og instruere i simple og komplekse øvelser til træning af diverse spilelementer

 Viden:

 • kendskab til væsentlige teoretiske begreber i volleyball

 Kompetencer:

 • kunne udarbejde, gennemføre og evaluere en volleyballundervisning med høj kvalitet og intensitet for øvede og begyndere på gymnasieniveau.
 • kunne vurdere den konkrete undervisning/​spilsituation og derudfra analysere, hvilke ændringer, der er nødvendige umiddelbart og fremover for at fremme læring, kvalitet, motivation og intensitet
 • kunne forklare og forevise de færdigheder, som er væsentlige for at kunne spille volleyball både isoleret og under spil, og være i stand til at foretage fejlrettelser på udførelsen

Håndbold:
Færdigheder:

Det er målet, at de studerende:

 • behersker udvalgte grundlæggende tekniske og taktiske praksisfærdigheder
 • kan anvende udvalgte grundlæggende tekniske og taktiske praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation

Viden:

Det er målet at de studerende får:

 • indgående kendskab til og forståelse af håndboldspillets teori og terminologi
 • Viden om at indgå i samarbejdsrelationer på et hold
 • Brugbar indsigt i håndboldspillets regler

 Kompetencer:

Det er målet, at de studerende:

 • kan beskrive og analysere tekniske og taktiske praksisfærdigheder med henblik på at stimulere læring
 • opnår sociale kompetencer i forhold til at deltage hensigtsmæssigt i samarbejdsrelationerne på et hold
Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Hvert af de indgående studieelementer evalueres af interne bedømmere med en selvstændig karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren skal i hvert studieelement være minimum 02, hvorefter der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

For hvert studieelement gælder der, at både obligatoriske opgaver, teoretiske prøver og praktiske prøver skal bestås hver for sig, for at en studerende kan bestå samlet.

Et krav om undervisningsdeltagelse indgår som en del af eksamenskravene. Kravet består i, at der skal være registreret aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning i hvert enkelt studieelement. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktive handlinger. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Redskabsgymnastik:
Den studerende evalueres på baggrund af en teoretisk opgave (tæller 40%) og en praktisk prøve (tæller 60%).

* Volleyball:
Den studerende evalueres på baggrund af praktisk niveau i spilsammenhæng (tæller 1/3), en praktisk prøve (tæller 1/3) og en teoretisk prøve (tæller 1/3).

* Håndbold:
Den studerende evalueres på baggrund af en teoretisk prøve (tæller 40%) og en praktisk prøve (tæller 60%).
Krav til indstilling til eksamen

Obligatoriske opgaver skal være godkendt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringselementer, der allerede er bestået ved en tidligere eksamenstermin kan genafleveres uden genbedømmelse ved reeksamen. Det gælder også eventuelle skriftlige gruppeopgaver, der danner grundlag for en individuel bedømmelse.

Har den studerende ikke tidligere medvirket i en gruppeopgave, skal tilsvarende opgave udarbejdes individuelt.

Er deltagelseskravet ikke opfyldt i et eller flere studieelementer skal disse følges og bestås næste gang kurset udbydes.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 84
 • Forberedelse
 • 122
 • I alt
 • 206