NIDB10005U Arbejdsfysiologi 1 - bevægeapparatets fysiologi og funktionelle anatomi (T-Afys1)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise Physiology 1 – Muscle and Nerve Physiology and functional Anatomy (T-Afys1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold
 • Cellers opbygning, funktion og metabolisme. Transportprocesser. Nervesystemets celler og signalering imellem dem. Nervesystemets overordnede anatomi.
 • Generel ledlære og støttevæv.
 • Kroppens led og knogler samt de dybe rygmusklers udspring, insertion og funktion.
 • Basal kinematik (position, hastighed og acceleration af hele kroppen eller dele deraf).
Målbeskrivelser

VIDEN:

 • Forstå fysiologiske principper der ligger til grund for cellens funktion. Kunne redegøre for cellens opbygningen og metabolisme (glykolysen, Krebs' cyklus samt respirationskæden).
 • Forstå nervecellers signalering og de principper som ligger til grund herfor, herunder membranpotentialer samt synaptisk transmission.
 • Opnå viden om grundlæggende anatomiske, biomekaniske og fysiologiske principper, der er basis for forståelse af de overordnede områder (muskelfysiologi, neurofysiologi og metabolisme).


FÆRDIGHEDER

 • Beskrive cellens opbygning.
 • Redegøre for cellens funktioner, herunder transportprocesser, replikation og metabolisme.
 • Redegøre for neuroners signalering.
 • Beskrive den overordnede opbygning af nervesystemet.
 • Beskrive typer af støttevæv, hvor de findes og deres biomekaniske egenskaber, samt fortolke hvordan opbygningen og egenskaberne relaterer til deres funktion.
 • Beskrive knogler og led for hofte-, knæ-, fod-, skulder- og albueled.
 • Forklare hvordan opbygningen af leddene relaterer til deres funktion (herunder funktion af ligamenter, menisker, ledtype).
 • Beskrive opbygning, knogler og led for hvirvelsøjlen (herunder rygmarven) og brystkassen (thorax) samt de dybe rygmuskler (udspring, insertion og funktion).
 • Beskrive den stående og siddende stillings funktionelle anatomi samt løfteteknik.
 • Redegøre for biomekaniske grundprincipper.

 

KOMPETENCER

 • Kunne forklare principper, der relaterer sig til cellens funktioner og sætte disse i en overordnet sammenhæng eksempelvis for grupper af neuroner eller muskler
 • Kunne anvende terminologi til at beskrive bevægelser, herunder bedømme i hvilke planer og omkring hvilke akser bevægelserne forekommer
 • Kunne anvende og inddrage biomekaniske grundbegreber og Newton's love i forbindelse med analyse og vurdering af idrætsfærdigheder
   

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelseskursus.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen med spørgsmål inden for fysiologi, anatomi og biomekanik. Denne afsluttende eksamen tæller 100%.

Kurset er udtaget til iTX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i eksperimentel øvelse, øvelsesrapport og 2 individuelle prøver, som består af 10-20 multiple choice opgaver. Prøver og øvelsesrapport skal godkendes for at blive indstillet til den skriftlige eksamen.
 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til biomekanik-delen kan formelsamling benyttes.
Ingen hjælpemidler er tilladt til fysiologi- og anatomidelen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Har man ikke deltaget i den eksperimentelle øvelse skal kurset følges igen. Hvis man har deltaget i øvelsen men ikke har fået godkendt den tilhørende rapport skal denne genafleveres 2 uger inden reeksamen.

Beståede elementer fra ordinær eksamen kan genbruges - ikke beståede elementer skal genafleveres/bestås senest to uger inden reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen