NIDB10004U Idrætspraksis og teori 3 (PT-3)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport Practice and Theory 3 (PT-3)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Springgymnastik, Motorisk Indlæring og Badminton

Springgymnastik
Springgymnastik med særligt fokus på metodik, teknikanalyse og feedback. Der arbejdes med fordybelse i udvalgte spring, bevægelsesmæssige sammenhænge på tværs af øvelsesstoffet, modtagning i både kendte og nye øvelser samt risikomomenter ved opstillinger og øvelser.

Motorisk Indlæring
Primært er det motorisk indlæring, der vil blive fokuseret på, men aspekter af kognitiv indlæring vil også indgå (bemærk, at generel læringsteori er placeret i Idrætspraksis og teori 4). I undervisningen arbejdes med den praktiske indgang til motorisk indlæring og relaterede problemstillinger. Det er hensigten, at den studerende får egen-erfaringer, som der arbejdes med og kan koble disse til teorien. Den studerende skal således kunne analysere og anvende forskellige træningsstrategier, forskellige indlæringsformer samt anvende forskellige former for feedback i forhold til indlæring af idrætslige færdigheder. I undervisningen arbejdes der med flere idrætsgrene og bevægelsesformer, og formålet er at udvikle evnen til at koble motoriske indlæringsteorier og den praktiske idræt i arbejdet med udvikling af færdigheder indenfor de enkelte idrætsgrene.

Badminton
Generel spilforståelse, etablering af tekniske færdigheder og indsigt i læring af sammensatte bevægelsesmønstre.

Målbeskrivelser

SPRINGGYMNASTIK

Viden: 
Det er målet, at den studerende på baggrund af litteraturen:
Kan beskrive og analysere en øvelse teknisk, biomekanisk og metodisk med henblik på at stimulere bevægelseslæring.

Færdigheder: 
Det er målet at den studerende:
Kan udføre de praktiske færdigheder velkontrolleret og teknisk korrekt.
Kan optage og anvende videosekvenser som et redskab til teknikanalyse og feedback

Kompetencer: 
Det er målet, at den studerende:
Kan vurdere, udvælge og forholde sig kritisk til tilgængelige metodikker i springgymnastik og kan udarbejde og begrunde egne metodikker målrettet en given målgruppe.Kan give relevant og konstruktiv feedback på baggrund af øvelsesanalyse og udøverens niveau.Kan bedømme og forudsige relevante problemstillinger i forbindelse med metodik og sikkerhed.Kan vælge en hensigtsmæssig modtagning i en given øvelse og kan udføre modtagningen efter hensigten.

MOTORISK INDLÆRING

Viden:

Gennem arbejdet med de praktiske øvelser skal den studerende tilegne sig viden om hukommelse, træningsstrategier, indlæring, indlæringsformer og feedback i et neurobiologisk og adfærdspsykologisk perspektiv.

Færdigheder:
Den studerende skal forevise forskellge udvalgte praktiske færdigheder som i sin form relaterer sig til det teoretiske pensum.

Kompetencer:
Den studerende skal opnå kompetencer således at denne kan analysere, fortolke og diskutere indlæring af motoriske færdigheder ud fra et neurobiologiske-/​adfærds-psykologisk perspektiv i kombination med den praktiske viden. Den studerende skal dermed kunne udvælge strategier og drage konklusioner for, hvordan man kan sammensætte et træningsforløb af en udvalgt bevægelse med henblik på at optimere indlæringen.

BADMINTON

Viden:
 
Den studerende skal opnå en så høj grad af viden om spillet, badminton, at de er i stand til at ræsonnere over, udvælge relevante øvelser og sammensætte et undervisningsforløb for øvede og begyndere.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne forevise og forklare tekniske færdigheder som er væsentlige for at kunne spille badminton og undervise andre i disse tekniske færdigheder herunder kunne analysere og foretage fejlrettelser.
Den studerende skal være i stand til at designe, beskrive og udføre simple øvelser til træning af diverse spilelementer.  

Kompetencer:
Den studerende skal kunne evaluere den konkrete undervisnings-/​​spilsituation og derudfra analysere hvilke ændringer, der er optimale. Den studerende skal kunne forholde sig til læring af specifikke tekniske og bevægelsesmæssige færdigheder i badminton i relation til teoretisk og praktisk viden om motorisk læring.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

 

Springgymnastik: Grundlæggende kompetencer indenfor modtagning og sikkerhed, redskabsgymnastiske færdigheder og teori, fx svarende til studieelementet "Redskabsgymnastik" på "Idrætspraksis og teori 2"
Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og praktiske/teoretiske fremlæggelser fra studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 7
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 25 minutter
Løbende bedømmelse, under kurset
Studieelementerne Badminton og Springgymnastik:
Praktisk-teoretisk mundtlig prøve uden forberedelse.
Løbende bedømmelse under kurset.

Badminton eller Springgymnatsik udtrækkes til den praktisk-teoretiske prøve.
Eksaminationen har en samlet varighed på 25 min og indeholder en praktisk del og en teoretisk del. I den praktiske del forevises specifikke færdigheder i den udtrukne idrætsgren og i den teoretiske del skal den studerende koble relevant teori til den viste færdighed, bl.a. ved at perspektivere til studieelementet "Mortorisk Indlæring". Både den praktiske og den mundlige del skal bestås og der gives en samlet eksamenskarakter.
I det studieelement, der ikke udtrækkes, er der udelukkende løbende bedømmelse.

Studieelementet Motorisk Indlæring:
Løbende bedømmelse under kurset.

Der gives en separat karakter efter 7-trinsskalaen i hvert af de tre studieelementer (Motorisk Indlæring, Springgymnastik og Badminton), og i hvert studieelement skal minimum opnås karakteren 02. På baggrund af disse udregnes der en gennemsnitskarakter for hele PT3.
Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, der automatisk vil blive udsendt, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning i henholdsvis Motorisk Indlæring, Springgymnastik og Badminton.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringselementer, der er godkendte og gyldige fra den ordinære eksamen gentages ikke, men indgår som beståede dele i reeksamen. Der foretages ikke en ny lodtrækning mellem badminton og springgymnastik ved reeksamen.

Er deltagelseskravet ikke opfyldt i et eller flere studieelementer skal disse følges og bestås næste gang kurset udbydes.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.