NIDB10003U  Arbejdsfysiologi 2 - bevægeapparatets fysiologi og funktionelle anatomi (T-Afys2)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise Physiology 2 – Muscle and Nerve Physiology and functional Anatomy (T-Afys2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Indhold:

 • På kurset undervises i det motoriske systems funktion, opbygning og plasticitet.
 • På kurset undervises i forståelsen af bevægeapparatets funktion ud fra en biomekanisk og funktionel anatomisk vinkel. På kurset gennemgås kroppens anatomi og antropometri. Kinematik og kinetik mhp analyser af bevægelser under svæv og i luft og vand.
Målbeskrivelser

 

Viden

 • Den studerende vil kunne forstå basale fysiologiske grundprincipper omhandlende det motoriske systems opbygning og funktion.
 • Den studerende vil kende skeletmusklers anatomi (latinske betegnelser) udspring, insertion, funktion og innervation.
 • Den studerende vil besidde viden omkring træningseffekter på skeletmuskler og nervesystemet, herunder effekter på musklers metaboliske egenskaber, kapillærtæthed, muskelfiberkarakteristik, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • Den studerende vil kende til funktionelle betydning af neurale netværk i hjerne og rygmarv, herunder gangbevægelser, kropsstillingen og håndens motoriske funktion samt de neuroplastiske tilpasninger som sker ved motorisk indlæring.
 • Den studerende vil kende biomekaniske grundbegreber, herunder antropometri, kraft og kraftmomenter, inerti og inertimoment, impuls og impulsmoment samt energi, arbejde og effekt.

 

Færdigheder

 • Den studerende vil kunne fortolke klassiske eksperimenter og med en fysiologisk opstilling samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag neurale adaptationer til træning på integrativt niveau.
 • Den studerende vil kunne anvende sin fysiologiske og biomekaniske viden i analyser af den underliggende neurale generering af bevægelser og i bevægelsesanalyser.
 • Den studerende vil kunne vurdere metoder til bestemmelse af motoriske funktion, dette udfra en praktisk øvelse hvor der indgår EMG og refleksmålinger.
 • Beskrive skeletmusklernes anatomi, herunder udspring, insertion og funktion samt kende udvalgte nerver i ben og arme, og nævne de muskler de innerverer.

 

Kompetencer

 • Den studerende vil kunne vurdere betydningen af neurale netværk og forbindelser for neurale adaptationer, samt diskutere betydningen af adaptationer i forbindelse med træning og rehabilitering. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre eksperimentelle forsøg vedrørende neural adaptation.
 • Analysere bevægelser, mht prime-movers, synergister og antagonister. I den forbindelse kunne beskrive udspring, insertion og funktion for de involverede muskler samt deres arbejdsform.
 • Forklare videnskabelige data/figurer hørende til den funktionelle anatomi (bl.a. gang, løb og cykling)

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelseskursus.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksaminanden trækker et spørgsmål indenfor hvert af emnerne fysiologi og anatomi/biomekanik. Der eksamineres 10 min i hvert emne og der gives én samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav at man har deltaget i den eksperimentelle øvelse og har fået godkendt den tilhørende rapport.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Har man ikke deltaget i den eksperimentelle øvelse skal kurset følges igen. Hvis man har deltaget i øvelsen men ikke har fået godkendt den tilhørende rapport, skal denne genafleveres senest 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206