NIDB10003U Arbejdsfysiologi 2 - bevægeapparatets fysiologi og funktionelle anatomi (T-Afys2)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise Physiology 2 – Muscle and Nerve Physiology and functional Anatomy (T-Afys2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Indhold:

 • På kurset undervises i det motoriske systems funktion, opbygning og plasticitet.
 • På kurset undervises i forståelsen af bevægeapparatets funktion ud fra en biomekanisk og funktionel anatomisk vinkel. På kurset gennemgås kroppens anatomi og antropometri. Kinematik og kinetik mhp analyser af bevægelser under svæv og i luft og vand.
Målbeskrivelser

 

Viden

 • Den studerende vil kunne forstå basale fysiologiske grundprincipper omhandlende det motoriske systems opbygning og funktion.
 • Den studerende vil kende skeletmusklers anatomi (latinske betegnelser) udspring, insertion, funktion og innervation.
 • Den studerende vil besidde viden omkring træningseffekter på skeletmuskler og nervesystemet, herunder effekter på musklers metaboliske egenskaber, kapillærtæthed, muskelfiberkarakteristik, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • Den studerende vil kende til funktionelle betydning af neurale netværk i hjerne og rygmarv, herunder gangbevægelser, kropsstillingen og håndens motoriske funktion samt de neuroplastiske tilpasninger som sker ved motorisk indlæring.
 • Den studerende vil kende biomekaniske grundbegreber, herunder antropometri, kraft og kraftmomenter, inerti og inertimoment, impuls og impulsmoment samt energi, arbejde og effekt.

 

Færdigheder

 • Den studerende vil kunne fortolke klassiske eksperimenter og med en fysiologisk opstilling samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag neurale adaptationer til træning på integrativt niveau.
 • Den studerende vil kunne anvende sin fysiologiske og biomekaniske viden i analyser af den underliggende neurale generering af bevægelser og i bevægelsesanalyser.
 • Den studerende vil kunne vurdere metoder til bestemmelse af motoriske funktion, dette udfra en praktisk øvelse hvor der indgår EMG og refleksmålinger.
 • Beskrive skeletmusklernes anatomi, herunder udspring, insertion og funktion samt kende udvalgte nerver i ben og arme, og nævne de muskler de innerverer.

 

Kompetencer

 • Den studerende vil kunne vurdere betydningen af neurale netværk og forbindelser for neurale adaptationer, samt diskutere betydningen af adaptationer i forbindelse med træning og rehabilitering. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre eksperimentelle forsøg vedrørende neural adaptation.
 • Analysere bevægelser, mht prime-movers, synergister og antagonister. I den forbindelse kunne beskrive udspring, insertion og funktion for de involverede muskler samt deres arbejdsform.
 • Forklare videnskabelige data/figurer hørende til den funktionelle anatomi (bl.a. gang, løb og cykling)

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelseskursus.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksaminanden trækker et spørgsmål indenfor hvert af emnerne fysiologi og anatomi/biomekanik. Der eksamineres 10 min i hvert emne og der gives én samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav at man har deltaget i den eksperimentelle øvelse og har fået godkendt den tilhørende rapport.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Har man ikke deltaget i den eksperimentelle øvelse skal kurset følges igen. Hvis man har deltaget i øvelsen men ikke har fået godkendt den tilhørende rapport, skal denne genafleveres senest 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.