NIDA06016U Aerob træning - kredsløb og ilttransport

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Aerobic Training: Effects on the Cardiovascular System and Oxygen Transport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Kursusindhold

Kursets første del omhandler centrale kredsløbstilpasninger ved fysisk aktivitet og aerob træning. I den næste del gennemgås reguleringsmekanismer for blodgennemstrømning og ilttransport samt effekt af træning på tilpasninger af disse mekanismer. Herunder diskuteres regulering af blodgennemstrømning i begyndelse af arbejde, ved steady-state og ved maksimalt arbejde. Derefter gennemgås regulering af kapillærtilvækst i skeletmuskler med særlig henblik på effekt af træning. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og tilpasninger i maksimal iltoptagelse.

I kurset indgår en mindre øvelse med rapport.
Kurset har også som mål at de studerende får øvet mundtlige fremlæggelser.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal have kendskab til de forandringer, der forekommer i hjerte, kredsløb og ilttransport ved aerob træning og hvilken fysiologisk betydning disse forandringer har.

Den studerende skal have kendskab til, hvilken sammenhæng der er mellem præstationsevne og forandringer i kredsløb og ilttransport.

Den studerende skal have grundlæggende, dog ikke detaljeret, kendskab til forskellige eksperimentelle modeller som kan bruges til at studere kardiovaskulære parametre og ilttransport.

Færdigheder:

Færdighed i fremlæggelse af videnskabelige artikler og problemstillinger med henblik på evaluering af fysiologisk relevans, studiedesign, resultat og konklusioner.

Kompetencer:

Den studerende skal opnå kompetence i at kritisk analysere videnskabelige artikler og kunne diskutere artiklernes indhold i forhold til anden videnskabelig litteratur.

Videnskabelige artikler. Oplyses før kursusstart på Absalon.

Grundigt kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi (svarende til Arbejdsfysiologi 2 og 3 samt Humanfysiologi 1 og 2).
Uden tilsvarende baggrund vil kurset være svært at følge.
Forelæsninger, øvelse og studenterfremlæggelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 140
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig fremlæggelse á 30 min.
10-15 min fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål baseret på en videnskabelig artikel med 24-timers forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med 2 bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.