NIDA05041U  Menneskets præstationsevne og træthedsudvikling

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exercise Performance and Fatigue

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Indhold:
Kurset består af en forelæsningsrække og en praktisk del. I den teoretiske del bliver teorier for fysiologiske og fysiske forholds indflydelse på præstationsevne gennemgået og den studerende vil både via forelæsningerne samt en tilhørende øvelse blive introduceret til metoder til bestemmelse af centrale og perifere faktorers betydning for træthed.

Den praktiske del: Med afsæt i en selvvalgt problemformulering samt udarbejdelse af forsøgsdesign gennemfører de studerende i grupper af 3-6 personer eksperimentelle forsøg/øvelser, som tester en relevant problemstilling inden for præstationsevne og/eller træthedsudvikling under arbejde. På baggrund af forsøgene skrives individuelt en rapport (i artikelform) og denne afleveres som eksamensprojekt.

Målbeskrivelser

Viden om: 

Fysiologiske parametre af betydning for præstationsevnen under henholdsvis langvarige idrætspræstationer og intenst, kortvarigt arbejde og hvordan disse parametre kan testes.

Opnå bredt kendskab til "træthedsteorier" - herunder viden om faktorer, der har betydning for perifer/muskulær træthed (metaboliske forskydninger, forandringer i ionbalance, calciumfrisætning og disses betydning for ekscitations-kontraktions koblingen i skeletmuskulaturen) og fysiologiske forandringer, der kan inducere central træthed (neurotransmitter-teorier, neuromodulatorer, cerebral substrat og iltleverance/forbrug, temperaturforandringer, inhibitorisk feedback).

Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå årsagssammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for træthedsudvikling under en konkret arbejdssituation.

Kompetencer:

Kunne designe og gennemføre eksperimentelle forsøg, der tester en relevant arbejdsfysiologisk problemstilling.

Kunne analysere en konkret arbejdssituation, forholde sig til eksperimentelle forsøgsresultater og perspektivere/diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur).

Færdigheder:

Opstille relevante fysiologiske forsøg - herunder tilegne sig nye færdigheder/metoder af betydning for at kunne undersøge relevant fysiologisk problemstilling

Kunne formidle metoder og resultater (afrapportering i artikelform) - herunder anvende fagets repræsentationsformer og standarder for at diskutere og referere til relevant videnskabelig litteratur

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurser indenfor humanfysiologi og kredsløb og respiration anbefales.
Forelæsninger samt fremlæggelser, øvelser og selvstændigt eksperimentelt arbejde.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Individuel skriftlig hjemmeopgave baseret på eksperimentelt gruppearbejde, max. 15 sider (á 2400 anslag eksklusiv mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, figurer og tabeller).
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
intern bedømmelse
Reeksamen

Aflevering af nyt projekt (data/resultater fra tidligere eksperimentelt arbejde kan genanvendes)

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 38
 • I alt
 • 206