LSLS10113U Landskabsarkitektur og planlægning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Landscape architecture and planning

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med spørgsmålet: Hvordan skabes det gode byrum og de gode grønne rammer for livet i byen?

Kurset sigter på en grundlæggende forståelse for nutidig landskabsarkitektur og byplanlægning gennem eksempler på overordnede strategier samt konkrete eksempler på grønne arealer, boligområder og byrum.

Der gives en kort introduktion til forskellige planlægningsinstrumenter, der skal tages højde for i planlægningen af grønne områder, heriblandt kommune- og lokalplaner, klimatilpasningsplaner og grønne strategier.

Der sættes fokus på samspillet mellem forskellige aktører som borgere, investorer, politikere og planlæggere og deres interesser og hvordan disse afspejler sig i forskellige strategier og konkrete cases.

Gennem kurset oparbejdes en grundlæggende forståelse for forskellige syn på natur, æstetik, bæredygtighed og andre værdier og hvordan dette afspejler sig i landskabsarkitekturen og udformningen af byens blå og grønne områder.

Som en del af kurset indgår en studietur til udlandet.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende får en forståelse for, hvilke rammer grønne arealer planlægges indenfor og hvilke aktører fra politisk niveau til borgergrupper, der er med til at forme udviklingen.

Kurset sætter have- og parkingeniørers viden ind i en bred kontekst ved at give den studerende kendskab til landskabsarkitektur, byudvikling og til grundlæggende forståelse af samspillet mellem aktører og af planlægningens betydning for udvikling af den blå og grønne struktur i byerne.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at have tilegnet sig følgende:

Viden:

 • Kendskab til centrale karakteristika i nutidig dansk landskabsarkitektur fra 1900 og frem til i dag
 • Kendskab til byplanlægningens historie i Danmark fra 1900 og frem til i dag
 • Kendskab til forskellige planlægningsinstrumenter og lovgivning, herunder kommune- og lokalplaner
 • Forståelse for grønne områders betydning for byens udtryk og menneskers velbefindende
 • Kendskab til forskellige former for natursyn og hvordan de forskellige natursyn påvirker oplevelsen af et anlæg
 • Forståelse for de mange aktører, der skal inddrages i planlægningen af byens grønne områder, herunder en forståelse for de tilhørende politiske processer

 

Færdigheder:

 • Kunne redegøre for forskellige landskabsarkitektoniske udtryk, karakteristika og æstetiske værdier
 • Kunne anvende og understøtte forskellige strategier indenfor inden for byudvikling, grøn struktur og klimatilpasning i sit faglige arbejde
 • Kunne sætte sin grønne faglighed i spil i forhold til diverse planer og udviklingsstrategier
 • Kunne medvirke til at gennemføre blå og grønne strategier
 • Kunne udpege og analysere særlige problemfelter inden for udviklingen af grønne områder i forhold til forskellige målgruppers natursyn, æstetikopfattelse og værdimæssige baggrund
 • Kunne analysere et givent udviklingsprojekt med hensyn til baggrund, aktører, konflikter, konkrete tiltag og evt. resultat

 

Kompetencer:

 • Kunne reflektere over forskellige grønne byområders kvalitet og hvilke virkemidler, der i udviklingen af et område underbygger stedets sociale kvaliteter, historie og/eller æstetiske idé
 • Kunne reflektere over forskellige aktører og interessenters syn på byens grønne områder, byrum og boligområder
 • Kunne deltage i den overordnede planlægning af de grønne og blå
 •  
 • Kunne formidle klare faglige budskaber i relation til egen faglighed og grøn byudvikling
 • Kunne fremme helhedsorienterede løsninger for udvikling af byens blå og grønne områder med indsigt i forskellige personers natursyn, æstetiske opfattelse og værdimæssige baggrund
 • Kunne argumentere for løsningsmodeller for planlægningen af byens blå og grønne områder

Bøger, artikler, film, hjemmesider og planlægningsstrategier.

Deltagelse i undervisningen på have- og parkingeniøruddannelsens tre forudgående år eller tilsvarende forudsætninger.
Undervisningsformen består af forelæsninger med mindre øvelser samt ekskursioner. Formen kan skifte fra år til år og indeholde forelæsninger, øvelser, case studier, litteraturstudier, diskussioner, film, rollespil, gruppearbejde, ekskursioner samt selvstudium. Som en del af kurset indgår en studietur til udlandet.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 50
 • Forberedelse
 • 70
 • Forelæsninger
 • 40
 • Øvelser
 • 43
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering
Mundtlig eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Indstilling til eksamen forudsætter aktiv deltagelse i studietur eller udarbejdelse af en obligatorisk opgave indenfor fagområdet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.