LSLS10101U Ledelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Management

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende indførsel til ledelse i offentlige og private virksomheder. Desuden vil kurset bidrage til en forståelse for, hvordan en organisation er opbygget og fungerer.

Der tages udgangspunkt i, at den studerende ikke har forudgående viden om emnerne.

Kurset lægger vægt på det relationelle i både ledelse og organisationsforståelsen. Vi arbejder med emner som:

Ledelsesdelen

Personlig udvikling

Personligt lederskab

At forstå andre mennesker

Ledelse af konsulenter/rådgivere

Ledelse af frivillige

Politisk ledelse

Mødeledelse

Organisationsforståelse

Organisatorisk kulturforståelse

 

Andre emner der bliver behandlet

Forståelse af embedsmandens rolle

Demokratiske beslutningsprocesser

Borgerinddragelse

Kommunikation

Målgruppe indsigt

Konflikthåndtering

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende
1)opnår indsigt i og forståelse for samspillet mellem individ, gruppe og organisation, således at den studerende i sit efterfølgende virke kan indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge både i den daglige drift, og når der skal arbejdes med udvikling af organisationer og arbejdsprocesser
2)opnår indsigt i og forståelse for ledelsesformer, forandringsredskaber og personaleforhold og deres betydning for vedkommendes virke som leder/specialist (rådgiver)


Formålene indebærer, at den studerende kan

Viden:
- med udgangspunkt i teorien/teorierne - identificere, navngive, definere og beskrive praktiske problemstillinger inden for fagets områder, herunder samspillet mellem individ, gruppe og organisation, sammenhængen mellem organisationer og deres omverden samt organisationers rolle i samfundet
- sammenfatte problemstillinger inden for fagets områder
- forstå, at der ikke nødvendigvis kun findes én løsning på givne ledelsesmæssige problemstillinger
- demonstrere evne til at reflektere over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder

Færdigheder:
- analysere problemstillinger inden for fagets områder
- anvende teorien/teorierne i sin analyse af de givne problemstillinger
- sammenligne effekten af anvendelsen af forskellige teorier på de givne problemstillinger
- forklare den/de teorier, der anvendes på de givne problemstillinger
- diagnosticere problemstillinger inden for fagets områder
- vurdere forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger
- vælge mellem forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger og begrunde det/de trufne valg
- indgå i en dialog og formidle mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder til overordnede, fagfæller, andre kolleger, underordnede, myndigheder, samarbejdspartnere og brugere uanset deres faglige forudsætninger


Kompetencer:

-generalisere ud fra konkrete problemstillinger, diskutere forskellige løsningsmuligheder, forklare og perspektivere de valgte løsningsmuligheder og anvende (overføre) de indvundne erfaringer på andre/nye (og evt. ukendte) problemstillinger
- samarbejde med fagfæller og tværfagligt om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- styre løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- på eget initiativ igangsætte løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- arbejde selvstændigt med løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- demonstrere overblik over mulige løsninger på problemstillinger inden for ledelsesfagets områder

Litteratur er overvejende dansk, men engelsksprogede tekster vil blive brugt
Litteraturliste uploades på Absalon

Sprogundskaber til at kunne læse og forstå engelsk litteratur.
Holdundervisning, cases, gruppearbejde, øvelser, selvstudie, projektarbejde, eksterne foredragsholdere
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 70
 • Forelæsninger
 • 70
 • Projektarbejde
 • 43
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Eksamen er en digitaleksamen via Absalon, hvor den studerende skal svare på en række spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i obligatoriske elementer.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen