LSLS10088U  Træproduktion

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Forestry for Timber Production

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kursets indhold vil fordele sig på tre hovedbestanddele:

 

Etablering af højproduktive, stabile og tilpasningsdygtige bevoksninger:

Artsvalg, volumen og/eller kvalitetsproduktion - integration eller adskillelse af funktionerne?

Aktuelle resultater fra skovtræforædlingen.

Nyere erfaringer vedr. foryngelse og kulturetablering herunder valg af plantetype (dæk- el. barrodsplanter) samt relationer til fx jordbund, jordbearbejdning, vildt og hjælpetræer Dæk- og barrodsplanter, kulturomkostninger.

Økonomisk optimalt plantetal i kulturerne.

Pleje - udrensninger og tyndinger samt opkvistning

Forøgelse af produktionen ved artsblandinger. Ammetræer og forkulturer.

Volumen- contra kvalitetsproduktion.

Bio-energi fra skovbruget:

Artsvalg. Produktionens forløb over tid for forskellige træarter.

Særlige forhold vedr. kulturetablering.

Høst- og transportmetoder.

Økologiske og dyrkningsmæssige konsekvenser af heltræudnyttelse, herunder udnyttelse af stød og rødder.

Jordbundens næringsstof- og kulstofbalance samt pH.

Tilbageførsel af aske fra varmeværkerne.

Intensiv dyrkning af kvalitetstræ (tree-farming)

Artsvalg

Særlige forhold vedr. foryngelse, kulturetablering og pleje.

Markedet for højværdi træprodukter.

 

I kurset indgår en række praksisøvelser.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelse:

Formålet for kurset er at forbedre deltagernes forudsætninger for at øge det økonomiske udbytte af træproduktionen uden at forringe det langsigtede dyrkningsgrundlag på arealet, og med skyldigt hensyn til andre driftsformål end træproduktion, herunder vigtigheden af at sprede risikoen indenfor på driftsgrene og træarter.

Viden:

Kender potentialet for volumen- og værdiproduktion ved valg af det bedste tilgængelige plantemateriale.

Har viden om metoder til rationel, effektiv og billig etablering af skovkulturer for et spektrum af træarter, driftsgrene og dyrkningssystemer. 

Har opnået kendskab til kort- såvel som langsigtet bevoksningsbehandling, når hovedformålet er værdiproduktion af træ og biomasse.

Har viden om indsamling af data til bedømmelse af bevoksninger og det underliggende terræn.

 

Færdigheder:

Kan tilrettelægge og budgettere tilplantnings-, pleje- og hugstoperationer.

Kan udarbejde arbejds- og hugstinstruktioner.

Kan foretage driftsopfølgning og –kontrol.

 

Kompetencer:

Kan diskutere det bedst mulige valg af plantemateriale med henblik på opnåelse af værdifuld vedproduktion,

Kan vurdere en bevoksningsbehandling, som kan understøtte produktionsmulighederne på den pågældende lokalitet, og

Kan vurdere og diskutere tilrettelæggelse af hugst/høst således, at det økonomiske udbytte afbalanceres bedst muligt med hensynet til andre mål for skovdriften.

Kontakt den kursusansvarlige: pam@ign.ku.dk, 35 33 17 13 eller evt. 40 45 30 19

Deltagerne skal have et kendskab til skovdyrkning, som svarer til gennemførelsen af kurset ”Skovdyrkning” (Skovskolen) eller ”Silviculture of Temperate Forests” (Forest & Nature Management).
Forelæsning, øvelser og feltstudier. Selvstudium. Ekskursioner.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 25
 • Forberedelse
 • 30
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 37
 • Øvelser
 • 20
 • I alt
 • 137
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøven består i aflevering af en projektrapport senest 2 uger efter kursets afslutning.
Det præcise emne for projektrapporten aftales med den kursusansvarlige i løbet af kursusperioden.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

 Den studerende skal demonstrere forståelse for de problemstillinger, betingelser og begrænsninger, der gør sig gældende, når man har et omkostningseffektivt og værdiskabende skovbrug blandt de vigtigste elementer - hvis ikke det vigtigste - i skovdriften.

Det minimale krav for beståelse er, at der anvises løsninger på anlæg, pleje og/eller høst af produktive bevoksninger, som er økonomisk bæredygtige og ikke i strid med hverken lovgivning eller opretholdelse af langsigtet produktion, sundhed og stabilitet. Tværtimod, skal den studerende også kunne anvise konkrete tiltage i skovdyrkningen der understøtter produktive bevoksningers og skoves tilpasning til fremtidens ukendte klima og andre udfordringer.

Til opnåelse af højeste karakter kræves det, at bestræbelserne på at øge træproduktionen indpasses i den samlede bæredygtigheds-tankegang, og at træproduktionen ses som et led i optimering af hele skovdriftens/ejendommens økonomi på langt sigt.

Det faglige felt, som ønskes dækket, fremgår af ”Kursusindhold”.