LSLS10070U  Parkdrift

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Management of urban green spaces

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

I dette fag skal vi beskæftige os med planlægning og driften af urbane grønne områder. Der skal tages hensyn til områdernes overordnede mål, hvilke delelementer de består af, hvilket mandskab og hvor meget materiel der er til rådighed. Desuden tages hensyn til hvilken metode og maskine/redskab der, ved den konkrete opgave, er mest rentabel.

Undervisningen omfatter følgende emner

 • Arealtyper, kvalitetsbeskrivelser, tilstandskrav og udførselskrav

 • Belægninger og inventar, og vedligeholdelse af ”grå flader” samt renhold

 • Driftsplaner med mandskab og maskiner

 • Brugen af GIS i planlægning og drift

 • Kvalitetssikring af driftsopgaver- herunder metoder, der anvendes ved kontrol og tilsyn

 • Arbejdsmiljø

 • Udlicitering, tilbudsgivning og kontrakt

 • Driftsmodeller

 • Grønne udviklingsplaner – herunder planlægning af udvikling og drift af grønne områder

 • Drift i forhold til bekæmpelse af invasive arter

 

Arealtyperne omfatter grønne områder fra de naturprægede til urbane områder, herunder offentlige friarealer med parkkarakter, friarealer ved boliger, industri, skoler og institutioner, kirkegårde, idrætsanlæg, træer ved stier, torve, pladser, veje og gader samt P-pladser.

Delelementerne er grupperet i; græs, blomster, buske, hække, solitærtræer og alléer samt krat og hegn i parker samt belægninger på torve, pladser, stier og veje og inventar.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at den studerende skal kunne forestå planlægning, drift og kvalitetskontrol af grønne urbane arealer.

Viden

 • opbygning af en kvalitetsbeskrivelse

 • driften af de forskellige elementer i kvalitetsbeskrivelsen

 • indholdet i grønne driftsudbud

 • forskellige digitale løsninger for at registrere og planlægge plejen af grønne områder

 • regler for udførsel af arbejdet (sikkerhed og mandskab)

 

Færdigheder

 • Kan registrere et grønt område, indeholdende flere forskellige elementgrupper

 • Kan udarbejde kvalitetsbeskrivelser, plejeplaner samt driftsplaner for forskellige anlægstyper og områder, hvor metoder og maskiner anvises

 • Kan foretage kvalitetskontrol, herunder kontrolprocedurer for tilsyn og kontrolmetoder ved egenkontrol af driften

 • Kan anvende GIS i planlægning og styring af grønne opgaver

 • Kan varetage styring af driftsopgaver

 • Kan bruge en grøn udviklings plan til at tænke langsigtet

 • Kan analysere et grønt område med henblik på udvikling af grøn drift

 • Kan afgrænse en arealregistrering samt indhente oplysninger fra forskellige medarbejdergrupper og sammenfatte dette til et slutprodukt

 

Kompetencer

 • I samarbejde med andre at kunne anvise praktiske/tekniske løsninger, der optimerer driften af grønne områder

 • Kan reflektere over, hvordan indsamlede data for et område kan anvendes i den fremtidige parkdrift i det pågældende område og andre tilsvarende områder

 • Kan reflektere over resultater af udførte arbejdsopgaver og bruge denne viden i den fremtidige driftsplanlægning

 • Kan indgå i et samarbejde om udvikling af driften på baggrund af analyser

Undervisningen tager udgangspunkt i holdundervisning/​forelæsninger visualiseret med ekskursioner og praksisgjort med feltøvelser og dataregistrering.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Der eksamineres mundtligt på baggrund af en synopsis og spørgsmål, der trækkes.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering og godkendelse af opgaver - ifølge lektionsplan

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 50
 • Forberedelse
 • 160
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 408