LSLS10069U Design, terræn og projektering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Design and urban terrain projects

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et foreliggende skitseprojekt til en konkret lokalitet skal den studerende granske et skitseprojekt og efterfølgende registrere og analysere terræn og eksisterende forhold på lokaliteten. Efterfølgende skal den studerende udarbejde et forslag for et af projektets delområder, herunder detailløsninger for terræn, koter og beplantning. Der vil være særlig fokus på den grafiske fremstilling.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at udvikle den studerendes evner til at granske og projektere urbane grønne områder med særlig fokus på terrænregulering og kotering.

Formålet indebærer, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 Viden:

 • om opmåling, afsætning og nivellering
 • om kotering
 • om terrænmodeller
 • om anlægsteknikniske terrænløsninger
 • om planters vækstvilkår i indbygget jord
 • om jordhåndtering i forbindelse med byggeprojekter

 

Færdigheder:

 • Kan granske et skitseprojekt med fokus på terræn og kotering
 • Kan beregne jordvolumen og udføre jordflytningsberegninger
 • Kan udarbejde plantegninger med koteringsforslag
 • Kan udarbejde detailtegninger af anlægstekniske terrænløsninger
 • Kan præsentere et projektforslag med særligt fokus på formidling af terrænforhold

 

Kompetencer:

 • Kan forstå terrænforhold og kunne aflæse relationen mellem de eksisterende terrænforhold og et givent projektforslag
 • Kan samarbejde med andre faggrupper i byggeprocesser og tage ansvar for kotering og terrænbehandling
 • Kan formidle idé og planforslag overfor bygherre, brugere og andre faggrupper
 • Kan vurdere hvordan alternative koteringsløsninger og terrænbehandlingen har betydning for økonomi, funktion og det æstetiske udtryk
Kendskab til AutoCAD svarende til kurset IT til projektering CAD eller tilsvarende.
Der tages udgangspunkt i et skitseprojekt til en konkret lokalitet, hvor der skal udarbejdes et projektforslag med særlig fokus på terrænforståelse og jordbehandling. Hovedparten af undervisningen vil foregå som skitseøvelser med vejledning fra underviseren, fremlæggelser og diskussioner i grupper og i plenum. De studerende skal undervejs i forløbet præsentere skitser/modeller af deres projektforslag for hinanden. Udover en personlig vejledning i projekteringsfasen vil der være forelæsninger om nivellering, terrænbehandling, kotering og projektering samt ekskursioner og udendørs øvelser. Ved eksamen præsenterer den studerende et færdigt projektforslag. Med baggrund i projektgranskningen af skitseprojektet, registreringer, analyser, beregninger samt referencebilleder skal den studerende forklare, hvordan han/hun er nået frem til det endelige forslag.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 23
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Vejledning
 • 40
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig og mundtlig eksamen

Der afleveres et projektforslag, som præsenteres ved en mundtlig eksamen.

Den samlede præsentation (projektforslag og den mundtlige præsentation) vurderes i forhold til målopfyldelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig afleveret og godkendt portfoliorapport.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen