LSLS10066U  Design, planter og projektering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Design and urban planting projects

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Med udgangspunkt i en konkret lokalitet skal den studerende udarbejde et planforslag med tilhørende planteplaner. Det kræver, at den studerende får indsigt i følgende:

 • Registrering og analyse
 • Rumlige forhold
 • Tegningstyper – skitse, plan, snit og teknisk tegning
 • Faser i et typisk projekteringsforløb
 • Plantekvalitet og plantevalg
 • Beplantningers udviklingspotentiale under typiske vækstforhold
 • Beplantningers betydning for menneskers ophold og trivsel i byrum og parker
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til design og projektering af byens grønne områder, med særligt fokus på anvendelsen af planter.

Formålet indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
 • Kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
 • Forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
 • Kender til faserne i et projekteringsforløb 
 • har kendskab til forskellige typer af landskabsanalyseFærdigheder:

 • Kan anvende registrering og analyse som udgangspunkt for udvikling af grønne områder
 • Kan udarbejde plantegninger, planteplaner og enkle tekniske tegninger indeholdende relevante informationer
 • Kan give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med projektering af grønne områder
 • Kan præsentere og formidle et planforslag for fagfolk
 • Kan anvende relevante landskabsanalyser til at beskrive og vurdere forskellige problemstillinger i et grønt urbant anlæg


Kompetencer:

 • Kan foretage argumenterede plantevalg og anvende beplantning som arkitektonisk element
 • Kan vurdere planforslag og planteplaner og indgå i en faglig dialog
 • Kan argumentere fagligt for og reflektere over egne valg i forbindelse med projektering af grønne områder og planteanvendelse.
Basis kendskab til AutoCAD
I kurset arbejdes med et gennemgående projektområde. Forskellige teorier, eksempler, metoder og redskaber præsenteres i forelæsninger og øvelsesoplæg.

Undervisningen vil primært have form af projektarbejde med vejledning fra underviseren, forelæsninger samt fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum. Registrering af fysiske og rumlige forhold foregår udendørs.

Det forudsættes at den studerende selv anskaffer sig diverse tegneredskaber, tegnemateriale og har egen pc, der er velegnet til at håndtere større kort- og tegneprogrammer.

Tegningsmateriale udarbejdes digitalt i samarbejde med det sideløbende kursus Professionsintroduktion.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering
Der afleveres et projekt inklusiv en planteplan, som præsenteres, som præsenteres ved den mundtlige eksamen.

Den samlede præstation (projekt og fremlæggelse) vurderes i forhold til målbeskrivelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse
 • 84
 • Ekskursioner
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 23
 • Vejledning
 • 8
 • Projektarbejde
 • 48
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 204