LSLS10063U Bachelorprojekt (SLing)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor Thesis (SLing)

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen

Kursusindhold

Du vil i løbet af bachelorprojektperioden komme til at arbejde med følgende;

Projektbeskrivelse
Vejledning
Midtvejsseminar
Bachelor rapport

Målbeskrivelser

I bachelorprojektet skal den studerende vise sin evne til at løse praksisnære problemstillinger, som kan være stillet af private ejere, konsulenter, virksomheder eller offentlige forvaltninger. Opgaven skal svare til, hvad der kan forventes, at en færdiguddannet have- og parkingeniør eller skov- og landskabsingeniør kan varetage.

Problemløsningen skal foretages på et fagligt velkvalificeret grundlag, som viser den faglige bredde, der må forventes af en have- og parkingeniør eller skov- og landskabsingeniør. Forudsætninger, resultater og konklusioner skal kunne formidles professionelt til opgavestilleren.

Viden

 • Udvælge, analysere og afgrænse en konkret problemstilling relateret til skov, park eller naturområder i det åbne land

 • Udarbejde en problemformulering og opstille et konkret mål for opgaven

Færdigheder

 • Redegøre for den teori og de metoder der er relevante i forhold til problemfeltet samt inddrage og anvende denne viden relevant, analyserende og veldisponeret i projektets forskellige faser

 • Inddrage praksis og demonstrere evne til at forholde sig til teori i forhold til praksis og forholde sig kritisk til såvel teori som praksis

 • Inddrage opgaveemnets samfundsrelaterede betydning, herunder diskutere opgavens resultater i forhold til samfundsmæssige og andre relevante bæredygtighedsmæssige synsvinkler

 • Søge viden og inspiration fra erhvervets aktører – det ses således gerne at opgaven afspejler evne til at netværke med relevante personer, virksomheder og institutioner og dermed at bruge praksiskilder

 • Foretage kvalificerede sammenligninger og/eller vurderinger af metoder, tilgange og/eller løsninger

Kompetencer

 • Udarbejde fagligt velfunderede forslag til opgavetilgang og løsning og diskutere kvaliteten af dette løsningsforslag/opgavens resultater

 • Perspektivere et løsningsforslag i forhold til dets anvendelighed og dets værdi i praksis

 • Bidrage til udvikling af projektmålgruppens praksis i valg af metoder og løsninger.

 • Vurdere og diskutere egne løsningsforslag/​resultater i forhold til den (drifts- eller forvaltningsmæssige) sammenhæng forslaget skal implementeres i – herunder overvejelse af realiserbarhed, økonomi, udførelse, interessenter, politisk virkelighed eller barrierer m.m.

 • Reflektere over egen læring i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Du kan ikke gå til eksamen og forsvare bachelorprojektet før alle andre fag på uddannelsen er afsluttet.
Vejledning
Projektarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Projektarbejde
 • 402
 • Vejledning
 • 8
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Bedømmelse af skriftlig rapport samt mundtligt forsvar af samme rapport. Begge elementer indgår i bedøelsen
Mulighed for at gå til gruppeeksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.