LSLS10057U  Naturforvaltning og samfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Nature Resource Management and Society

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold


- Naturplanlægning i Danmark: Beslutningsprocesser, forvaltningsopbygning og naturpolitik, planstruktur og kompetenceplacering.

- Samfundsøkonomi: National- og naturressource økonomi, værdisætning af naturområder og naturprojekter (tværgående tema med skovdrift og samfund)

- Landskabsudpegninger: Habitatdirektivet, vandrammedirektivet, nationale love, fredninger, beskyttelser. Betydningen for forvaltningen og private lodsejere.

- Udbud, udlicitering og tilbudsgivning: Udbudsregler, projektbeskrivelse, kvalitetsbeskrivelse, udførselskrav, tilbudsgivning, grønne partnerskaber i praksis

- Den multifunktionelle landskabsanvendelse. Integration af forskellige hensyn og ønsker.

- Ekskursion med virksomhedsbesøg, projektstyring og projektudførsel. Overvågning og opfølgning.

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i et større sammenhængende terrestrisk naturareal eller bynært område samt søer og vandløb kunne fremstille forvaltnings-, natur- og plejeplaner under hensyntagen til juridiske, økonomiske, fysiske, økologiske og sociale hensyn.

Formålet indebærer, at den studerende på et større sammenhængende dansk naturareal kan

Viden:

Den studerende skal have kendskab til:
- administrative bindinger (nationale og internationale)
- forskellige økonomiske, fysiske, økologiske og rekreative potentialer på naturområder
- rådgiverrollen, samt natursynsteori
- forvaltningsmetoder, her under adaptivforvaltning

Færdigheder:

Den studernde skal kunne:
- Indsamle, udvælge og bearbejde relevante data gennem forskellige databaser, planer, bekendtgørelser og regulativer.
- Vurdere de administrative og juridiske bindinger i forhold til plangennemførelsen
- Argumentere for og forklare sine prioriteter og beslutninger.
- Udarbejde udbudsmateriale for en konkret opgave samt afgive tilbud på et udbudsmateriale.
- Styre, kontrollere og overvåge naturprojekter i og udenfor internationale naturområder.

Kompetencer:
- Skal alene og i samarbejde kunne udarbejde, argumentere og formidle en pleje-, natur-, handle- eller forvaltningsplan, der tilgodeser den multifunktionelle arealanvendelse.
- Inddrage andre relevante faggrupper til samarbejdet omkring projekter og deres gennemførelse.

- Klarlægge naturpotentialer og værdisætte dem i forhold til forskellige brugergrupper.

- Under inddragelse af interessenter fremskaffe beslutningsgrundlag om fremtidig naturarealforvaltning, og der ud fra komme med prioriterede plejeanbefalinger under hensynstagen til naturindhold, rekreative værdier og eventuelt produktionspotentiale.

 

- evne at vurdere med og modspilleres natursyn i forhold til at skulle rådgive kunder, politikere, mf. 

Forelæsninger bliver suppleret af øvelser, ekskursioner og projektarbejde.
Sideløbende med undervisningen udarbejdes et naturforvaltningsprojekt, som godkendes, og sammen med pesum danner grundlag for eksamen. Der vil være tværgående aktiviteter fælles med Skovdrift og Samfund.
I kurset indgår der en studietur, af 4- 5 dages varighed.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt indgår i eksamen sammen med det øvrige pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt skal afleveres og godkendes for at kunne blive indstillet til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 50
 • Projektarbejde
 • 54
 • Forberedelse
 • 196
 • Eksamen
 • 8
 • I alt
 • 408