LSLS10056U Skovdrift og Samfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Forestry and Society

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

1. Intro. Opfølgning på praktik.
2. Skovopbygning med fokus på stabilitet, kvalitet, afsætning mv.
3. Planlægning. Målsætning af driften. Budgettering af driften på kort (1 år) og lang sigt (10 – 30 år).
4. Administration, aktivitetsplanlægning mv.
5. Skovpolitik. Den politiske proces og beslutning. De politiske virkemidler. Sektorens aktører. Aktuelle emner.
6. Begrænsninger i skovdriften / Certificering.
7. Udbud af driftsopgaver, tilbudsgivning og entreprenørløsninger.
8. Skovøkonomiske beregninger og beskatning i skovbruget
10. Virksomhedsbesøg mv.
11. Driftsforslag for en mindre skovejendom (eksamensprojekt).

Målbeskrivelser

Kurset er den teoretiske overbygning på praktikopholdet. Det er målet at forberede de studerende på rådgivning om- eller selvstændig varetagelse af driften på en skovejendom.

Formålet indebærer at den studerende kan forstå kort- og langsigtede konsekvenser af de løbende dyrkningsdispositioner, og er fortrolig med løsning af skovdriftens løbende administrative opgaver.

Viden:

- er velorienteret om sektorens politiske forhold
- kan forstå de driftsøkonomiske kalkulers begrænsninger
- kan tilvejebringe og analysere en status for en ejendoms arealanvendelse


Færdigheder:

- kan udføre driftsmæssige kalkuler på de vigtigste driftsmæssige dispositioner
- kan budgettere hele skovdriften på kort og lang sigt
- kan omsætte de almindeligste formål med skovbesiddelse til operative mål
- kan formidle resultaterne af driftsplanlægningen hensigtsmæssigt


Kompetencer:

- kan diskutere og reflektere over de flersidige hensyn i skovdriften
- kan diskutere skovdriftens bæredygtighed i relation til det omgivende samfund
- kan udarbejde, argumentere og formidle drifts- og handleplaner der tilgodeser både ejermål og samfundshensyn
- besidder viden om skovbranchens opbygning og kendskab til hvilke kompetencer der findes, samt hvor og hvordan de med fordel kan aktiveres i skovdriften

- kan forstå driftplansprocessen, samt sætte fagets generelle pensum i perspektiv

 

Praktisk kendskab til- og erfaring med skovdyrkning.
Forelæsninger suppleret af øvelser og virksomhedsbesøg. Gruppearbejde om udarbejdelse af driftsplan for et konkret skovområde. I kurset vil der kunne indgå fælles aktiviteter med kurset Naturforvaltning og Samfund.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 50
 • Forberedelse
 • 208
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Der indgår to elementer i bedømmelsen:
1. Fremlæggelse og diskussion af driftplansprojektet
2. Dialog af et eller flere emner der udtrækkes blandt kursets undervisningsemner
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af gruppeprojekt (driftsplan).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.