LSLS10047U  Natur- og landskabspleje

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Nature and Landscape Management

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

* Introduktion til naturpleje

* Plejemetoder

* Pleje af lysåbne naturtyper

* Udarbejdelses af landskabsanalyser

* Vandløbspleje

* Bekæmpelse af invasive arter

* Natur fremmende tiltag i det åbne land

Fremme af biologisk mangfoldighed i skoven

Målbeskrivelser

Den studerende skal med udgangspunkt i terrestriske naturarealer, søer og vandløb kunne:
• beskrive og vurdere tilstanden
• redegøre for natur- og rekreativt potentiale
• opstille forskellige relevante målsætninger under hensyntagen til økonomiske, økologiske, juridiske og sociologiske interesser
• anvise forskellige plejetiltag, der fører til målopfyldelse
• vurdere konsekvenserne af målopfyldelse og metodevalg

Formålene indebærer, at den studerende på et givet dansk naturareal kan:

Viden:

Den studerende skal have viden om:

-Drifts og plejemetoder

-Pleje af både lysåben og skovnatur

-Vandløbspleje

-Bekæmpelse af invasivearter

-Arealets egnethed som habitat for dyre og plantearter

-Arealets egnethed med henblik på forskellige rekreative anvendelsesmuligheder

Færdigheder:

Den studerende skal have færdighed til at vurdere: 

- den nuværende tilstand med vægt på biologiske, fysiske, rekreative og samfundsmæssige værdier

-forskellige praktiske begrænsninger i forbindelse med driftsanvisninger med henblik på beliggenhed, fugtighed, terrænformer

- de enkelte plejemetoders egnethed herunder redegøre for metodevalg og konsekvenser samt opstille og argumentere for alternative metoder

- betydningen af pleje tidspunktet, samt hvordan resultatet påvirkes af tidspunktet for udførelsen

-forskellige plejemetoders fordele og ulemper

- mulighederne for rekreative anlæg på baggrund af befolkningens ønsker til naturen

Kompetencer:
Den studerende skal have kompetencer til:

- På bagrund af vurdering af et areals naturkvalitet og rekreative pontentiale, at kunne prioritere i forhold til forskellige interesser

- ræsonnere sig frem til den samfundsmæssige mest optimale plejemålsætning, og på baggrund af denne foreslå plejemetoder samt styrker og svagheder ved disse

- udarbejde pleje- eller restaureringsanvisninger, underinddragelse af specialkompetencer

- definere status og opstille målsætninger på baggrund af vegetations- og faunasammensætningen under hensyntagen til de overordnede politiske og økonomiske rammer

- at anvende GIS i et samspil med relevant data, som arbejdsredskab og kommunikations middel. 

Økologisk forståelse, jura samt driftsøkonomi
Holdundervisnings, forelæsning, gruppearbejde, øvelser, feltarbejde og ekskursioner.

Sideløbende med undervisningen udarbejdes en plejeplan for et givent område, denne skal godkendes for at den studerende kan indstilles til eksamen.

Der vil være tværgående aktiviteter med faget Skovdyrkning.

I kurset indgår to studieture af fire-fem dages varighed.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min
Eksamen foregår i felten med udgangspunkt i et konkret areal, hvor den studerende skal beskrive tilstanden samt plejetiltag og det forventede resultat heraf. Der gives en times forberedelsestid op arealet inden eksaminationen. Der må påregnes tid til egen transport til eksamensarealet.
Krav til indstilling til eksamen

Under kurset udarbejdes obligatoriske opgaver, der skal godkendes af underviseren

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Ekskursioner
 • 86
 • Forberedelse
 • 173
 • Eksamen
 • 23
 • I alt
 • 408