LPLB10333U Videregående plantebiologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Advanced Plant Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i biologi

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i plantebiologi, biokemi og genetik. Kurset behandler både nye grundlæggende emner og emner, som har været berørt på tidligere kurser (fx fotosyntese og respiration), men hvor der her bliver gået mere i dybden med hvordan processerne løbende reguleres og tilpasses.

Kurset belyser samspillet mellem de enkelte processer, og kurset giver forståelse af hvordan planten fungerer både på det molekylære plan og på helplanteniveau. Kurset søger således at give den studerende indsigt hvordan hele planten fungerer som organisme i et samspil det omgivende miljø. Der gives også eksempler på plantebiologisk forskning.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner:  fotosyntesens biokemi og regulering, kulhydratmetabolismen og dens regulering, respiration, fixering og metabolisme af kvælstof, fotomorfogenese, cellevæggenes struktur of funktion, dannelsen naturstoffer, og virkningen af plantehormoner i udvalgte dele af planters udvikling.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give et bredt kendskab til planters basale livsfunktioner og en forståelse for de fysiologiske, molekylære og cellulære processer, som ligger til grund for planters vækst og udvikling og giver dem evnen til at tilpasse sig til skiftende omgivelserne.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter.
- Udvise overblik over hvordan planters livsfunktioner fungerer på cellulært såvel som på hel-plante niveau.
- Beskrive og reflektere over hvordan de molekylære og cellulære processer tillader planter at tilpasse sig til væsentlige forandringer det omgivende miljø.

Færdigheder:
- Anvende teoretisk viden til løsning af problemstillinger inden for plantes fysiologi og biokemi.

Kompetencer :
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantebiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af de givne vækstfaktorer.

 

Taiz, L, Zeiger E, Møller IM, Murphy A: Plant Physiology and Development. 6th Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart. Endelig information om kursusmateriale vil vil blive meddelt via Absalon. Artikler og øvelsesmanualer som bruges i undervisningen vil blive stillet til rådighed via Absalon.

Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i biokemi, molekylæbiologi og plantebiologi.
Kurset omfatter forelæsninger, teoretiske øvelser, praktiske laboratorieøvelser og artikel-baserede fremlæggelser. forelæsninger gennemgår centrale emner indenfor plantebiologien og i teoretiske øvelser løser de studerende opgaver i dialog med underviseren. De enkelte opgaver er koordineret med de emner som behandles i forelæsningerne. Gennem laboratorieøvelser illustreres udvalgte metoder, som anvendes i studier af molekylære og fysiologiske processer i planter. Endvidere inddrages eksempler på igangværende forskning til at illustrere specifikke områder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 122
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 30 min. 20 min. forberedelse med alle hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen