LPLB10286U  Afgrødelære

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Crop Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

 

Kurset beskæftiger sig med konceptet ’afgrøde’ og hvordan en afgrøde udnytter markens vand, lys og næringsstoffer.

Kurset omhandler følgende afgrødekategorier: Korn, græsser, bælgplanter, rodfrugter, industriafgrøder og grøntsager.
Der fokuseres på følgende områder:
* Kendskab til forskellige afgrødetyper
* Afgrødefysiologi og hvordan denne adskiller sig fra enkelt-plante-fysiologi

* Afgrøders iboende egenskaber herunder fænologi og udvikling * Forædling af nye sorter og sortsvalg
* Dyrkningskrav og forhold
* Samspil med naturlige dyrkningsfaktorer
* Samspil med "menneskeskabte dyrkningsfaktorer"
* Sædskifte
* Anvendelse og kvalitet
 

Kurset indeholder teoretiske øvelser om sædskifter samt en række praktiske øvelser der blandt andet omhandler bestemmelse af: fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst, afgrødefysiologi.

 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at give studerende med interesse for såvel konventionel som økologisk land- og havebrug et afrundet undervisningsforløb om afgrøders iboende egenskaber, så de forstår de muligheder og begrænsninger, der eksisterer ved dyrkning af afgrøder i land/havebrug. De studerende vil også blive præsenteret for afgrødernes anvendelse i bred betydning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
-beskrive afgrøders iboende egenskaber, herunder biologi, fysiologi, økologi og klimatiske krav.
- beskrive afgrøders vækst, udbyttedannelse, fænologi og anvendelse.

Færdigheder:
- forklare betydningen af planteforædling, -ernæring og -beskyttelse
- forklare sædskiftets betydning
- forklare sammenhængen imellem afgrødernes og deres udnyttelse af vækstfaktorer (lys, vand, temperatur og næringsstoffer)
- reflektere over hvordan interne og eksterne faktorer, f.eks støtteordninger, vandmiljø- og pesticidplaner, påvirker afgrødevalg

Kompetencer:
- diskutere den miljømæssige baggrund for valg af land/havebrugsafgrøder

Lærebog: Connor, Roberts and Cassman (2011) Crop Ecology – Productivity and Management in Agricultural Systems

En række supplementsartikler, bl.a.
Kapitler fra The physiology of crop yield, second edition, (Hay R & Porter) 2006. Blackwell

Øvelsesvejledninger

Specifikt materiale kan findes på Absalon.

Foruden forelæsninger, vil der være teoretiske og praktiske øvelser i drivhus og mark for at belyse centrale problemstillinger i kurset. Der udarbejdes rapporter over de praktiske øvelser, som indgår i pensum. Øvelserne omfatter overvejende målelige faktorer, fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst og afgrødefysiologi. Der vil være to ekskursioner i løbet af kurset.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af 4 ud af 5 øvelsesrapporter

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination. Den mundtlige eksamen består af to spørgsmål - det ene udleveres 24 timer før eksamen og det andet trækkes umiddelbart inden eksamen. Der er 30 min. forberedelse til det andet spørgsmål. Eksaminationstid: 30 min. Alle hjælpemidler tilladt.

Hvis kravene for indstilling til eksamen ikke er opfyldt skal 4 ud af 5 rapporter være afleveret 2 uger inden re-eksamen og godkendes for at gå til eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se under "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Forberedelse
 • 50
 • Ekskursioner
 • 16
 • I alt
 • 206