LOJB10259U Mikroøkonomi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Micro Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset i mikroøkonomi opbygger fundamentet til moderne modelbaseret økonomisk analyse. Byggeklodserne er agenternes præferencer der modelleres til nyttefunktioner. Ved hjælp af matematik og antagelser som nyttemaksimering og ligevægt kan markedsdeltagernes adfærd forudsiges og analyseres. Med få redskaber er vi således allerede i stand til at kaste et blik på et af de smukkeste resultater i økonomi - den generelle ligevægt.

Desværre er den generelle ligevægt kun en smuk utopi baseret på urealistiske antagelser. Meget af den økonomiske metode handler derfor også om at analysere og ændre på antagelser. I kursets anden del går vi i gang med dette arbejde.

Første skridt er at udforske forbrugernes og virksomhedernes møde på markedet. Dette område kaldes industriøkonomi og idéen er at udforske hvordan forskellige markedsstrukturer vil påvirke prisdannelsen og adfærden på markedet.

Vi skal også se på beslutning under usikkerhed. Antagelsen om fuld vished for alle valg er tydeligvis urealistisk, men hvordan skal usikkerhed modelleres og kan dette inkorporeres i vores modeller for forbrugeradfærd? Vi vil her bruge flere forskellige tilgange og komme ind på begreber som "state contingency" og "forventet nytte". 

Som det forhåbentligt fremgår er kritisk brug af antagelser en hjørnesten i den økonomiske metode, og derfor et fokuspunkt for kurset. Hvis tiden tillader det vil vi kort se på mere virkelighedsnære modeller over beslutningsadfærd, hvor rationalitetsantagelsen ikke gælder. Disse psykologisk baserede modeller er i disse år ved at revolutionere økonomi.

Målbeskrivelser

Kurset giver en grundlæggende indføring i økonomisk tænkning og modellering. Med udgangspunkt i basale antagelser om markedsdeltagernes præferencer, opbygges en sammenhængende teori, der kan bruges til at forstå, analysere og forudsige økonomisk adfærd. I den proces lægges vægten både på den økonomiske matematiske metode, men også på intuition og kritisk forståelse af antagelser. Kurset er således en nødvendig byggesten før introduktionen af mere virkelighedsnære problemstillinger som fx miljøøkonomi og kontraktteori.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: 

Viden:

 • definere centrale begreber indenfor mikroøkonomi, herunder f.eks. konvekse præferencer, Engel kurve eller risiko aversion

 • Redegøre for de grundlæggende antagelser i mikroøkonomi

Færdigheder:

 • anvende matematiske og grafiske metoder til at

  • udlede, forklare og illustrere centrale resultater i mikroøkonomi, f.eks. at udlede en efterspørgselsfunktion fra en nyttefunktion og forklare dens egenskaber

  • analysere konkrete økonomiske problemstillinger

Kompetencer:

 • Fortolke resultater af økonomiske analyser i forhold til den virkelige verden

 • Evaluere og diskutere økonomiske antagelser og metode i forhold til den virkelige verden

Middelsvær mikroøkonomisk lærebog, som f.eks.

Hal R. Varian: Intermediate Micro Economics, latest edition, Norton

Endelig valg af lærebog vil blive offentliggjort på kursets hjemmeside senest 14 dage før kursusstart.

Evt. udleverede noter kan også indgå som pensum.

Rimelig matematisk kunnen (differentiering, funktioner af flere variable mv)
Evt. et indledende kursus i økonomi
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 130
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.
I den samlede karakter vægtes afleveringer med 33% og sluteksamen med 67%.
Karakteren fastsættes som et vægtet gennemsnit af delprøverne. Man består, hvis den vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Reeksamen er mundtlig eksamination 20-30 minutter uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen