LOJB10225U Indledende økonomi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Principles of Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

 

Kurset giver en generel introduktion til primært mikroøkonomiske principper. 
Mere konkret vil den studerende få kendskab til følgende emner:

 • Det økonomiske kredsløb
 • prisdannelse på forskellige markeder, navnlig markedsformerne fuldkommen konkurrence og monopol.
 • Arbejdsdeling og komparative fordele
 • Forbrugerens valg (præferencer og nyttemaksimering)
 • Virksomhedens produktion, omkostninger og profit (økonomisk og regnskabsmæssigt)
 • Eksterne effekter (eksternaliteter)
 • Offentlige goder
 • cost-benefit-analyse
 • bioøkonomi

 

Eksempler og illustrationer vil i videst muligt omfang være hentet fra naturressource- og miljøområdet.
 

Målbeskrivelser

 

Kursets hovedmålsætning er at give en indføring iprimært mikroøkonomiens hovedproblemstillinger og metoder, samt give de studerende en række redskaber, der kan bruges som introduktion til fortsatte økonomistudier.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:
- definere de vigtigste mikroøkonomiske begreber
- redegøre for de vigtigste sammenhænge mellem de forskellige økonomiske variable som f.eks. efterspørgsels- og udbudsfunktioner,  produktions- og omkostningsfunktioner
- beskrive hvordan disse begreber og sammenhænge viser sig indenfor det naturresource- og miljømæssige område

Færdigheder:
- anvende kendskabet til disse sammenhænge til at forklare simplere økonomiske fænomener
- analysere simple mikroøkonomiske modeller
- forklare hvilke praktiske problemstillinger økonomien kan behandle og analysere

Kompetencer:
- anvende kendskabet til økonomisk teori til at diskutere simplere økonomiske problemstillinger

 

 

oplyses på Absalon ved kursets begyndelse

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, gæsteforelæsninger og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 142
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (20 - 30 minutter) uden forberedelse. Ellers det samme som til ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

der testes i henhold til målbeskrivelsen