LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1 (StatDat1)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Statistical Data Analysis 1 (StatDat1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Sandsynligheder, binomialfordelingen, tosidede antalstabeller, normalfordelingen, statistiske grundbegreber (variation, statistisk model, estimation, test, konfidensintervaller), sammenligning af stikprøver, en- og flersidet variansanalyse, regressionsanalyse. Der lægges vægt på modelformulering af problemer, som ønskes belyst ved forsøg eller dataindsamling, samt på fortolkning af resultaterne. Beregninger gennemføres i simple tilfælde med lommeregner, men som hovedregel ved brug af det statistiske program R (også ved eksamen).

 

Målbeskrivelser

Kurset sigter mod at give den studerende et overblik over fundamentale statistiske begreber og metoder, således at den studerende er i stand til at redegøre for og anvende basale principper, begreber og metoder inden for statistik og sandsynlighedsregning.

Viden:

 • redegøre for begreberne sandsynlighed, fordeling, population vs. stikprøve, variation
 • redegøre for grundlæggende statistiske begreber (statistisk model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau)


Færdigheder:

 • anvende definitioner og regneregler for sandsynligheder
 • identificere forskellige datatyper og datastrukturer, og opstille tilsvarende statistiske modeller for data
 • anvende basale statistiske principper og begreber indenfor statistik (herunder udregne middelværdier, spredninger og varianser, sandsynligheder, stikprøvestørrelser, konfidensintervaller, prædiktionsintervaller, p-værdier)
 • anvende statistikprogrammet R til at analysere data fra videnskabelige forsøgKompetencer:

 • formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser
 • gennemføre basale statistiske analyser ved hjælp af de gennemgåede analysemetoder (for eksempel antalstabeller, én- og tosidet variansanalyse, regressionsanalyse)
 • fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner
 • forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • IT-mæssige kompetencer: datahåndtering og -organisering, grafik, databehandling vha. statistisk software
 
 

 

Eksempel på kursuslitteratur:

Claus T. Ekstrøm, Helle Sørensen: "Introduction to Statistical Data Analysis for the Life Sciences"

"Matematik og databehandling" eller tilsvarende
5 timers forelæsninger og 5 timers klasseøvelser om ugen i 7 uger. Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås centrale dele af den generelle teori. Ved klasseøvelserne regnes opgaver der hovedsageligt bygger på biologisk relevante problemstillinger og indebærer analyse af data. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, valg af statistisk metode og fortolkning af resultater.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed, og egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i så fald i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.