LFKM10381U Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Risk Analysis in Microbial and Chemical Food Safety

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Kursusindhold

Kurset vil give en tværfaglig tilgang til risikoanalyse indenfor fødevaresikkerhed. Risikoanalyse er et internationalt anerkendt koncept og et centralt beslutningsværktøj for risikohåndtører, fx myndigheder og producenter, til vurdering af fødevaresikkerhed og fastlæggelse af principper for fremtidens forbrugerbeskyttelse. Risikoanalysen består af tre komponenter: Risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation. Risikovurderingen er den videnskabelige, strukturerede og systematiske proces, der har til formål at analysere de potentielle sundhedsskadelige effekter og konsekvenser af kemiske stoffer eller mikroorganismer i fødevarer.

Fokus i undervisningen vil lægges på risikovurdering, men risikohåndtering og beslutningstagning, herunder økonomiske overvejelser, samt risikokommunikation, risikoopfattelse og accept blandt forskellige interessenter vil også blive præsenteret og diskuteret. De studerende vil vælge to case studier (fx Listeria i røget laks eller bly i fisk), på hvilke de vil udføre en (simple) risikovurdering, herunder identificere de nødvendige data. På grundlag af risikovurderingen, vil de blive bedt om at fremlægge forslag til forebyggelse og bekæmpelse af strategier, herunder drøftelse af andre faktorer, som fx risikoopfattelse, etiske og økonomiske spørgsmål, som skal indgå i beslutningsprocessen. Endelig vil metoder til kommunikation af resultater og konsekvenser blive drøftet.

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med principperne for overvågning og risikoanalyse af fødevarebårne sygdomme og give dem redskaber til at identificere, analysere og håndtere aktuelle nationale og internationale problemstillinger i relation til fødevaresikkerhed.

Viden
Den studerende vil efter dette kursus kunne:
•redegøre for de internationale principper for kemisk og mikrobiologisk risikoanalyse dvs. risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation.
•redegøre for hvordan risikoanalysen udføres i praksis.
•have kendskab til principperne for overvågning og kontrol af forekomsten af kemiske stoffer og mikroorganismer i hele fødevareproduktionskæden
•vide hvordan overvågningsdata anvendes i risikovurdering.

Færdigheder
Kandidater vil efter dette kursus kunne anvende de tillærte redskaber og metoder til at
•Identificere potentielle fødevarerisici
•Analysere relevante data (fx overvågningsdata fra dyr, fødevarer og mennesker) med henblik på risikovurdering.
•Deltage aktivt i vurdering og håndtering af mikrobiologiske fødevarebårne risici
•Kommunikere resultaterne af mikrobiologiske og epidemiologiske analyser samt risikoanalyser til forskellige grupper, herunder myndigheder, erhverv og forbrugere.

Kompetencer
Kandidater vil efter dette kursus kunne
•reagere på aktuelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger i og udenfor Danmark, herunder
•foreslå yderligere undersøgelser eller iværksættelse af tiltag med henblik på at sikre effektiv, forebyggelse og kontrol samt
•diskutere resultaterne i relevante fora.

Undervisningsmaterialet består af et udleveret kompendie (pensum) samt PowerPoint-præsentationer. De studerende vil desuden få en et-årig licens til risikoanalyse programmet @Risk.

Undervisningen består af tre faglige samlinger på hhv 2, 3, og 3 dage som finder sted på Frederiksberg Campus. På samlingerne vil der være forelæsninger efterfulgt af praktiske øvelser, som bl.a. vil danne grundlag for den projektrapport de studerende arbejde parallelt med undervisningsforløbet. Der lægges op til, at projektrapporten udarbejdes af grupper på 3-4 studerende, evt. individuelt. Case studierne – et mikrobiologisk og et kemisk/toksikologisk emne - skal godkendes af kursuskoordinatoren, som knytter en faglig vejleder til de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 117
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 247
Point
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
ingen forberedelsestid til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af projektrapport.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen. Rapporten skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der udfylder samtlilge elementer i målbeskrivelsen (se nedenfor)